strata w planie finansowym

Planowanie straty w planie finansowym instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury dysponuje budżetem około 6 mln zł, w tym dotacja od organizatora to około 60% jej przychodów, a pozostałą część stanowią przychody własne. Amortyzacja stanowi wartość około 150 000 zł rocznie. Instytucja dysponuje również środkami pieniężnymi około 300 000 zł.
Czy można zaplanować stratę w planie finansowym, a jeśli tak, to do jakiej wysokości?

Plan finansowy instytucji kultury a uwagi organizatora

Instytucja kultury nie planuje straty w planie finansowym do wysokości amortyzacji. Zgodnie z art. 28 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) koszty bieżącej działalności instytucja pokrywa uzyskanymi przychodami. Instytucja otrzymała pismo od jednego ze współorganizatorów, że nie akceptuje planu finansowego z wynikiem finansowym na poziomie zerowym i prosi o sporządzenie korekty planu ze stratą do wysokości planowanego kosztu amortyzacji.
Czy współorganizator może żądać korekty planu w tym zakresie, zważywszy na art. 28 ustawy o działalności kulturalnej oraz fakt zaliczania dotacji celowych na inwestycje do rozliczeń międzyokresowych przychodów, które zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych?