świadczenia na rzecz pracowników

Zwrot kosztów dojazdów do pracy w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucja kultury może pod pewnymi warunkami zwracać pracownikom koszty dojazdu do pracy
  • Instytucje kultury coraz częściej chcą być atrakcyjnym pracodawcą, przyznając pracownikom dodatkowe świadczenia
  • Nasi Czytelnicy pytają, jak rozliczać zwrot kosztów dojazdów do pracy

Świadczenia dla rodziny zmarłego pracownika

Zatrudniona przez 11 lat w instytucji kultury pracownica zmarła w trakcie pobierania zasiłku chorobowego. Pozostawiła po sobie męża, dorosłą, pracującą córkę, oraz czteroletniego wnuka. Rodzice zmarłej pracownicy nie żyją.
Komu wypłacić odprawę pośmiertną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Jakie dokumenty powinny przedstawić osoby uprawnione?

Okolicznościowa impreza integracyjna

Biblioteka miejska publiczna chciałaby z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizować dla wszystkich pracowników instytucji wyjście integracyjne do restauracji na obiad.
Czy takie spotkanie (imprezę integracyjną) można sfinansować ze środków własnych lub dotacji biblioteki i czy wydatek taki jest kosztem uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego?
Czy świadczenie takie należy zaliczyć do przychodów pracownika, czy może korzysta ono ze zwolnienia od podatku dochodowego i składek ZUS?

Pakiet medyczny i sportowy sfinansowany dotacją podmiotową

Instytucja kultury osiąga bardzo niewielkie przychody własne, które zawsze w całości przeznaczone są na działalność statutową — propagowanie muzyki i tańca.
Czy instytucja może zakupić dla pracowników pakiet medyczny i pakiet na siłownię częściowo opłacone przez pracownika i pokryć je w pozostałej części z dotacji podmiotowej?

Napoje wydawane pracownikom w czasie upałów

W związku z falą upałów dom kultury przekazuje pracownikom wodę mineralną.

  • Jakie skutki podatkowe wywołuje takie świadczenie?
  • Czy wartość wody jest przychodem dla pracownika, a dla domu kultury kosztem podatkowym?
  • Czy taka czynność podlega VAT?

Zwrot należności za poniesione koszty wyżywienia i noclegu w czasie wyjazdów służbowych — czy jest przychodem podatkowym?

• Należności z tytułu podróży służbowej z reguły nie są przychodem pracownika • Przychód taki może powstać, jeśli należność przekroczy przewidziany limit, a pracownik zgodzi się przyjąć takie świadczenie • Wówczas przychód może skorzystać ze zwolnienia od podatku po spełnieniu określonych warunków

Pobyt opiekuna dziecka w sanatorium a zwolnienie od podatku

Pracownik złożył wniosek o udzielenie dofinansowania pobytu dziecka w sanatorium uzdrowiskowym pod opieką osoby dorosłej. Dziecko ma 4 lata i musi pojechać z opiekunem (z matką). Koszt pobytu dziecka w sanatorium pokrywa NFZ, natomiast opiekun koszty swojego pobytu musi pokryć sam. Podobnie jest z kosztami podróży, parkingu czy opłaty klimatycznej. Z uwagi na to, że dziecko nie może przebywać w sanatorium samo, to, czy można zakwalifikować taką zapomogę jako dofinansowanie do pobytu dziecka w placówce sanatoryjnej i zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Nieodpłatne świadczenia dla pracowników w najnowszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego

• Przychodem jest nieodpłatne świadczenie, które pracownik otrzymał i odniósł korzyść majątkową z tego tytułu • Przychód u pracownika nie powstanie, gdy świadczenie jest realizacją interesu i obowiązków pracodawcy, takich jak np. przeprowadzenie badań okresowych, zorganizowanie imprezy integracyjnej • Nie można utożsamiać braku przychodu ze zwolnieniem przedmiotowym

Korzystanie ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez emeryta zatrudnionego w bibliotece

Pracownik przeszedł na emeryturę w domu kultury i tam jest uprawniony do korzystania z ZFŚS (jako były pracownik, bo dom kultury prowadzi ZFŚS). Pracownik podjął jednak zatrudnienie na ¼ etatu w innym miejscu pracy w bibliotece. Nadal więc pobiera emeryturę, ale jednocześnie pozostaje w stosunku pracy — z innym pracodawcą, czyli jest pracownikiem biblioteki. W którym zakładzie pracy ma więc prawo do świadczeń socjalnych?

Świadczenia na rzecz pracowników a rozliczenie VAT

• Przy świadczeniach instytucji kultury jako pracodawcy na rzecz pracowników należy rozróżnić świadczenia odpłatne i nieodpłatne • Od 1 kwietnia 2011 r. liczy się to, czy podatnik (pracodawca) miał prawo do odliczenia podatku zapłaconego przy nabyciu towarów nieodpłatnie przekazanych pracownikom • Dostawy towarów i świadczenia usług nie trzeba ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej