świadczenie chorobowe

Dodatek stażowy podczas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

Podstawę wymiaru wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego obniża się o dodatek stażowy, do którego pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego (§ 6 pkt 2 Rozporządzenia MKiDN z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania). W związku z tym pracodawca wypłaca dodatek za okres choroby w pełnej wysokości.

  • Czy po otrzymaniu przez pracownika świadczenia rehabilitacyjnego dodatek stażowy nadal będzie wypłacała instytucja kultury?

Zasady ustalania podstawy świadczenia chorobowego dla pracowników instytucji kultury

Jak ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego przy założeniu, że pracownik instytucji kultury otrzymuje dodatek stażowy? Regulamin wynagradzania w instytucji kultury nie przewiduje innych odrębnych zasad niż te, które znajdują się w przepisach ogólnych.