świadectwo pracy

Świadectwo pracy dla dyrektora

31 stycznia br. skończył się okres, na który organizator powołał obecnego dyrektora instytucji. Ponieważ organizator nie wyłonił nowego dyrektora w ogłoszonym konkursie, wydał więc zarządzenie, że obecny dyrektor od 1 lutego będzie pełnił obowiązki dyrektora do czasu ogłoszenia wyników konkursu.
Czy w związku z tym należy wystawić dyrektorowi świadectwo pracy?

Świadectwo pracy i zaległy urlop po połączeniu instytucji kultury

W wyniku połączenia biblioteki z gminnym ośrodkiem kultury powstało centrum kultury. Pracownicy, którzy obecnie są zatrudnieni w centrum kultury, wystąpili z wnioskiem o wystawienie świadectwa pracy za okres pracy w gminnym ośrodku kultury.
Czy można wydać im świadectwa pracy?
Jaką podstawę prawną ustania stosunku pracy podać w nich i czy należy w takiej sytuacji wypłacić ekwiwalent za zaległy urlop w gminnym ośrodku kultury? Czy też pracownicy mogą go wykorzystać, będąc już pracownikami centrum kultury?

Świadectwo pracy dla dyrektora instytucji

Od kilku lat ta sama osoba wykonuje obowiązki bibliotekarza i jednocześnie dyrektora w ośrodku kultury. W najbliższym czasie powołanie dyrektora skończy się.
Czy za któryś z tych okresów zatrudnienia należy wydać świadectwo pracy, a jeżeli tak, to kto ma je wystawić — instytucja kultury czy organizator?

Wystawianie świadectw pracy w instytucji kultury w okresie przejściowym

Pytania dotyczą obowiązku wystawiania świadectw pracy w związku z art. 22 Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (dalej: nowelizacja kp).
Instytucja zatrudnia pracownika na czas określony, pierwsza umowa trwała od 1 listopada 2016 r. do 31 maja 2017 r., a drugą umowę zawarto 1 czerwca 2017 r. i potrwa ona do 31 maja 2018 r. Czy za pierwszą umowę należało wystawić świadectwo pracy? Czy można je wystawić dopiero po zakończeniu drugiej umowy?
Instytucja zatrudnia pracowników od lat 90. ubiegłego wieku. Każdy z nich ma po trzy umowy o pracę, przy czym ostatnia z nich jest umową na czas nieokreślony. Instytucja nie wystawiała świadectw pracy, a zatrudnienie pracowników trwa nadal. Czy za umowy o pracę na czas określony powinna w 2017 r. wystawić świadectwa pracy? Czy wystarczy wystawić tylko jedno świadectwo pracy w przypadku rozwiązania umowy?

Nowe zasady wypełniania świadectwa pracy

 • Od początku tego roku obowiązują nowe zasady wypełniania świadectw pracy: m.in. nie podaje się już w nich rodzaju zakończonych umowy o pracę
 • W wyznaczonym miejscu i w określony sposób informuje się o uprawnieniach rodzicielskich, z których skorzystał odchodzący z pracy pracownik
 • Trzeba zwrócić uwagę na nowe zasady dotyczące prostowania i uzupełniania świadectw pracy

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 r.

 • Od 1 stycznia 2017 r. instytucja wydaje pracownikowi świadectwo pracy wtedy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim w najbliższym czasie kolejnego stosunku pracy, trzeba jednak zwrócić uwagę na przepisy przejściowe
 • Regulamin wynagradzania i regulamin pracy jest obowiązkowy tylko w instytucjach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy
 • Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają dyrektorzy takich instytucji, w których zatrudnionych jest na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty

Urlop pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy

Pytania dotyczą wyliczenia urlopu dla pracowników podejmujących pierwszą pracę w życiu. Instytucja zatrudniła dwie osoby, dla których była to pierwsza praca, na okres:

 • od 5 kwietnia do 4 czerwca 2016 r. i
 • od 6 kwietnia do 5 czerwca 2016 r.

Urlopu można udzielić po 30 dniach pracy w wysokości 1/12 z 20 dni urlopu.
Czy instytucja prawidłowo udzieliła pracownikom 3 dni 2 godziny i 40 minut urlopu?
Kiedy pracownicy mogli odebrać urlop?
Kiedy należało wydać pracownikom świadectwa pracy, skoro 4 i 5 czerwca (sobota i niedziela) były w instytucji dniami wolnymi od pracy?

Wolnego od pracy z tytułu wychowywania dziecka do 14 lat można udzielić także w godzinach

• Od 2 stycznia 2016 r. wolne z tytułu wychowywania dzieci do 14 lat będzie można brać albo w dniach, albo w godzinach • Sposób wykorzystania wolnego wybiera pracownik • Raz podjętej decyzji nie można jednak zmienić do końca roku kalendarzowego

Umowy o pracę w pytaniach i odpowiedziach

• Umowę na zastępstwo zawiera się na czas określony, który obejmuje okres usprawiedliwionej nieobecności danego pracownika • Umowa o pracę pracownika zastępującego kończy się z upływem ostatniego dnia usprawiedliwionej nieobecności pracownika zastępowanego • Jeśli datą sporządzenia umowy o pracę jest dzień ustawowo wolny od pracy, np. 1 stycznia, może to wzbudzić podejrzenia inspektora PIP

Umowy terminowe a świadectwo pracy

Pracownikowi instytucji kultury niedługo kończy się umowa o pracę na czas określony i rozpocznie on od następnego dnia pracę na podstawie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony.

 • Czy w takim przypadku instytucja kultury musi wydać pracownikowi świadectwo pracy?
 • Czy za niewykorzystany urlop pracownika należy mu wypłacić ekwiwalent, czy ten urlop można przenieść do rozliczenia w kolejnej umowie o pracę (skoro jest ciągłość zatrudnienia)?
 • Jeżeli przeniesienie urlopu jest możliwe, to jak zapisać to w świadectwie pracy?

Zmiana wymiaru etatu pracownika centrum kultury

Dyrektor centrum kultury chce zmienić pracownikowi warunki pracy i płacy poprzez obniżenie mu wymiaru czasu pracy z 1 etatu na 2/3 etatu. Czy taka zmiana wymaga wypowiedzenia i wydania świadectwa pracy, czy może się odbyć na zasadzie porozumienia stron i ciągłości obecnego stosunku pracy?

Okres trwania umowy na czas określony w instytucji kultury

• Jedynie dyrektor instytucji kultury może być zatrudniony na długoletnią — aż do 7 lat — umowę na czas określony • Wyznaczenie w umowach na czas określony długiego terminu ich obowiązywania, jeżeli nie jest to usprawiedliwione istotą i celami umowy sąd pracy może uznać za próbę obchodzenia przepisów • Wyjątkiem jest umowa na zastępstwo, jeżeli służy ona faktycznie zastąpieniu nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych pracownika instytucji kultury