systemy płatności elektronicznej

Opłata za płatności kartą i dzierżawę terminala w księgach rachunkowych

Na koniec każdego miesiąca instytucja kultury otrzymuje za dzierżawę terminala fakturę VAT na kwotę 36,90 zł. Opłatę za usługę operator płatności pobiera z pierwszej w danym miesiącu wpłaty przeprowadzanej przez terminal (czyli jeśli pierwsza płatność w miesiącu wyniosła np. 100 zł, to na konto instytucji wpływa, po pomniejszeniu o prowizję za obsługę transakcji płatniczych, kwota 62,50 zł).
Jak prawidłowo zaksięgować taką transakcję?

Rozrachunki za sprzedaż online

Instytucja prowadzi sprzedaż biletów online za pośrednictwem operatora systemu płatności. Od pośrednika instytucja otrzymuje tylko chronologiczne wykazy dat (w poszczególnym miesiącu), dzienne kwoty transakcji bez podsumowania i bez podpisu. Każdego dnia na skrzynkę mailową otrzymuje raport podsumowujący wszystkie transakcje z dnia poprzedniego, a raz w miesiącu — raport zbiorczy razem z fakturą VAT za korzystanie z płatności online.
Jaki w takim przypadku stworzyć dokument księgowy do udokumentowania sprzedaży biletów online?

Faktura z programu Polska Bezgotówkowa

W 2020 r. instytucja przystąpiła do programu Polska Bezgotówkowa. W 2021 r. minął rok bezpłatnego korzystania z terminalu. Jednak dopiero w grudniu 2021 r. wpłynęła faktura VAT wystawiona w listopadzie 2020 r. za prowizję za użytkowanie terminalu od 14 października 2020 r. do 13 października 2021 r. oraz za sam terminal w tym okresie. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało przyjęte i zatwierdzone przez biegłego rewidenta.
Jak zaksięgować te faktury — do którego roku przypisać koszty i uznać przychody w ramach programu Polski Bezgotówkowej (z racji dofinansowania z Fundacji Polska Bezgotówkowa)?

Nieodpłatne świadczenie z Programu Polska Bezgotówkowa

Niedawno instytucja podpisała umowę na korzystanie z płatności terminalem. Przez pierwszy rok użytkowania terminalu zwolniona jest z opłaty prowizyjnej, która będzie za instytucję opłacana z Programu Polska Bezgotówkowa.
Co zrobić z taką fakturą za usługi terminalowe? Przyjąć ją w koszty i przychody?

Ewidencja wpłat za zajęcia dokonanych za pomocą PayU

Uczestnicy zajęć odbywających się w instytucji kultury dokonują wpłat online za pomocą serwisu PayU.
W jaki sposób zaksięgować te wpłaty oraz prowizje potrącane przez operatora płatności?
W której pozycji sprawozdania Rb-N wykazać saldo widniejące na koncie bankowym PayU?

Konto PayPal w instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury prowadzi konto na serwisie społecznościowym Facebook. Korzysta również z płatnych usług oferowanych przez ten portal.
Czy może utworzyć konto PayPal w celu regulowania płatności na rzecz Facebooka z tego konta?
Jak zaksięgować zasilenie konta PayPal z rachunku bankowego?