szkolenia specjalistyczne

Dofinansowanie do szkolenia dla głównego księgowego

Instytucja otrzymała dofinansowanie do szkolenia dla głównego księgowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 80% finansowanego z Urzędu Pracy.
Czy jest to dotacja celowa czy dofinansowanie do szkolenia?

Wyposażenie, oprogramowanie i szkolenie w księgach rachunkowych instytucji kultury

Instytucja kultury kupiła oprogramowanie (licencję) do programów finansowych (ich wartość nie przekracza 1500 zł), które zostało zaksięgowane na konto zespołu 4 jako „Zużycie materiałów i energii” pod paragrafem 4210. Ponadto zakupiła szafki, półki i biurko o wartości do 750 zł.
Instytucja kultury zorganizowała także szkolenie dla pracowników. Kontrahent wystawił fakturę, w której wyszczególnił wartość szkolenia i dojazdu.
Czy zakup oprogramowania należy zaksięgować na koncie „Pozostałe środki trwałe i wyposażenie”. Jeśli tak, to w korespondencji z jakim kontem i pod jakim paragrafem, skoro już są bezpośrednio zaksięgowane w koszty?
Czy zakup mebli można zaksięgować jako zużycie materiałów i energii, czy jako pozostałe środki trwałe?
Czy całą wartość faktury za szkolenie można zaksięgować jako usługi obce?

Świadczenia pracownicze dla menedżera domu kultury

Dyrektor domu kultury jest zatrudniony na podstawie umowy o zarządzanie (kontrakt menedżerski) zawartej przez wójta gminy.
Kontrakt nie obejmuje wymiaru godzin pracy, lecz dyrektor pracuje więcej niż 4 godziny dziennie.
Czy dyrektorowi zatrudnionemu na umowę cywilnoprawną przysługuje i powinny być finansowane ze środków domu kultury koszty poniesione na:

  • okresowe badania lekarskie,
  • szkolenia okresowe BHP,
  • specjalistyczne szkolenia, warsztaty,
  • podróże służbowe.

Czy takiej osobie przysługuje refundacja okulistycznych badań kontrolnych oraz zakup okularów korekcyjnych?