termin przekazywania dotacji

Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i przekazywania dotacji instytucjom kultury

Gminny ośrodek kultury (GOK) otrzymał do stosowania zarządzenie wójta gminy dotyczące zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury. Jednak dwa zapisy tego zarządzenia budzą wątpliwości dyrektora pod względem ich zgodności z Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) i Ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych). Czy prawidłowe są następujące zapisy:
Korekty planu finansowego mogą być dokonywane przez dyrektora samorządowej instytucji kultury, o ile nie zwiększają dotacji z budżetu organizatora. Ponadto zmiana planu wynagrodzeń osobowych może nastąpić na uzasadniony wniosek dyrektora instytucji kultury tylko za zgodą wójta gminy;
Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej przekazywana jest na rachunek bankowy samorządowej instytucji kultury w wysokości 1/12 dotacji rocznej ustalonej dla tej instytucji w budżecie organizatora do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że dotacja na styczeń roku budżetowego do 15 stycznia w wysokości 1/24 dotacji rocznej, a do 25 stycznia pozostałą kwotę dotacji przypadającą na ten miesiąc?