trwały zarząd

Zakres kosztów ponoszonych przez biorącego lokal w używanie

Dom kultury korzysta z budynku organizatora przekazanego w trwały zarząd. Niedawno organizator zdecydował, że w jednym z lokali w tym budynku powstanie posterunek policji i podpisał umowę użyczenia. W umowie użyczenia znajdują się zapisy, że lokal jest wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną oraz elektryczną, ale nie ma informacji, czy biorący w używanie jest zwolniony z opłat za te media.
Czy dom kultury może zwolnić policję z opłat za media, czy też zwolnienie z tych opłat wynika z umowy w związku z zapisem o bezpłatnym używaniu?

Organizator musi przekazać nieruchomość na własność instytucji kultury

Rada gminy uchwałą powołała dwie samorządowe instytucje kultury: gminny ośrodek kultury (GOK) oraz bibliotekę publiczną. W akcie o utworzeniu nie wskazano według oznaczenia geodezyjnego nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności kulturalnej. Wskazano jedynie adres instytucji. Gmina zawarła z obiema instytucjami umowy użyczenia tej nieruchomości.
Jak uregulować obecny stan prawny nieruchomości, z której korzystają wspólnie obie instytucje (jest to ten sam budynek)? Czy gmina powinna przekazać nieruchomość na własność instytucji kultury czy też wystarczy, że odda ją w trwały zarząd?
Kto w GOK powinien zawierać umowy wynajmu pomieszczeń w budynku?
Czy dochody z tytułu najmu powinny wpływać na rachunek GOK czy gminy?

Środki trwałe nieodpłatnie otrzymane przez instytucję kultury

W 2010 r. w wyniku decyzji administracyjnej wydanej przez samorządowego organizatora instytucja kultury otrzymała budynek w trwały zarząd i przyjęła nieruchomość do ewidencji środków trwałych. W decyzji organizator wycenił budynek na kwotę 3 248 000 zł. Ponieważ budynek był stary, przyjęto równocześnie, że jego umorzenie wynosi 3 248 000 zł. W 2010 r. instytucja kultury wprowadziła do ksiąg rachunkowych zapis Wn 011 „Środki trwałe” w korespondencji z kontem 071 „Umorzenie środków trwałych”.
Aby zgodnie z prawem wyposażyć instytucję kultury w mienie, w 2013 r. organizator przekazał budynek instytucji kultury aktem notarialnym. Nieruchomość została wyceniona na 4 000 000 zł, lecz w akcie nie zawarto informacji o dotychczasowym umorzeniu. Jak należy zaewidencjonować to nieodpłatne otrzymanie nieruchomości?
Czy przychód z tytułu otrzymania tej nieruchomości rodzi obowiązek podatkowy?

Przekazanie obiektu bibliotece w trwały zarząd

Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej został przekazany w trwały zarząd obiekt, który został adaptowany do potrzeb biblioteki. Biblioteka jest jego wyłącznym użytkownikiem. Czy jest to prawidłowa forma przekazania? Czy istnieje inna, bardziej korzystna forma, biorąc pod uwagę, że biblioteka jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, prowadzącą samodzielną działalność statutową i finansową?