ubezpieczenie

Potrącenia z wynagrodzenia na ubezpieczenie grupowe

Pytanie dotyczy omyłkowo niepotrącanych składek na dobrowolne ubezpieczenie pracownicze z PZU. Pracownik wniósł pismo, że nie wyraża zgody na potrącanie zaległych składek, mimo że był w tym czasie objęty ochroną ubezpieczeniową. Zdaniem pracowników działu kadr, pracownik przecież wyraził zgodę na potrącanie składek przy podpisywaniu deklaracji z firmą ubezpieczeniową. Pracownik jednak upiera się, że to nie z jego winy nie było tych potrąceń.
Czy w takiej sytuacji należy mu potrącać zaległe składki, czy to pracownik ma rację?

Dodatkowa praca dla pracowników instytucji kultury

Instytucja kultury wynajmuje firmie salę widowiskową, znajdującą się w jej budynku. Firma ta zatrudnia na umowę-zlecenie wskazanych i wymaganych w umowie między instytucją kultury a firmą pracowników niezbędnych przy obsłudze wynajmu sali. Wynagrodzenia pracowników zatrudnianych do obsługi sali przekraczają kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2019 r., tj. 2250 zł. Zawierając z pracownikami instytucji kultury umowy-zlecenia, firma wynajmująca salę odprowadza od kwot w nich zawartych jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Czy takie rozwiązanie nie budzi wątpliwości w związku z zależnością występującą między pracownikiem instytucji kultury a miejscem i rodzajem wykonywanych czynności w ramach umowy o pracę i umowy-zlecenia (zakresy tych czynności pokrywają się)?

Ewidencja polisy ubezpieczeniowej obejmującej kilka kolejnych lat

Instytucja kultury wykupiła ubezpieczenie majątkowe na lata 2018–2020. Jej płatność przypada w trzech ratach, po 5000 zł na rok (w 2017, 2018 i 2019 roku).
W jaki sposób zaksięgować polisę?
Czy poprawne jest zaksięgowanie całej wartości polisy, bez rozpatrywania, kiedy zapłata jest wymagalna?

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika instytucji kultury

Pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim i otrzymuje zasiłek chorobowy ZUS, instytucja wypłaca tylko dodatek stażowy za okres usprawiedliwionej nieobecności w kwocie mniejszej od płacy minimalnej. Pracownik ma także do spłaty raty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i ratę składki na ubezpieczenie grupowe.
Czy można pracownikowi potrącać raty pożyczki i ubezpieczenia z kwoty dodatku stażowego, czy należy go wypłacać w całości, a od pracownika żądać wpłaty poszczególnych rat do kasy?

Zwrot nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne

W wyniku kontroli ZUS okazało się, że w latach 2013–2015 u dwóch pracowników zostały nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (zostały niesłusznie naliczone od dodatku stażowego za czas choroby). Jeden pracownik nadal pracuje w bibliotece, ale drugi pracownik już przeszedł na emeryturę.
Czy nadpłaconą składkę należy wypłacić pracownikom? Jak to zrobić, skoro jeden z nich już nie pracuje?
Czy od tej nadpłaty odprowadza się podatek dochodowy i koryguje zeznania roczne?
Czy prawidłowe są następujące księgowania dotyczące zwrotu składek pracownikom:

 1. Korekta na podstawie dokumentacji korygującej (PK):
  • Wn 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”,
  • Ma 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.
 2. Wpływ zwróconych składek:
  • Wn 131 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
 3. Zwrot pracownikowi nienależnie naliczonej składki zdrowotnej:
  • Wn 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.

Praca zarobkowa podczas urlopu wychowawczego

 • Warunkiem korzystania z możliwości podjęcia pracy zarobkowej u dotychczasowego lub innego pracodawcy podczas urlopu wychowawczego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem
 • Jeśli pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, powinien wezwać pracownika do stawienia się do pracy
 • Za niestawienie się do pracy w wyznaczonym przez pracodawcę terminie, pracownika można zwolnić dyscyplinarnie

Świadczenia wykazywane w informacji PIT-8C

 • W przypadku wykupienia polisy dla wolontariuszy po stronie ubezpieczonych przychód nie powstaje, ponieważ nie ma możliwości przypisania kwoty przychodu konkretnemu podatnikowi, zatem PIT-8C nie wstawia się
 • Kwotę wypłaconego zleceniobiorcy zasiłku chorobowego wykazuje się nie w PIT-11, lecz w PIT-8C
 • Zdaniem Ministra Finansów umorzenie opłat za nieterminowy zwrot książek nie powoduje u czytelnika powstania przychodu w rozumieniu updof

Umowa na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników biblioteki — czy na pewno w trybie zamówień publicznych?

Biblioteka chce podpisać umowę na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, ich współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci. Instytucja wynajęła brokera ubezpieczeniowego do sprawdzenia polisy — po analizie okazało się, że polisa jest korzystna dla biblioteki. Składka na ubezpieczenie finansowana zostanie w 100% z wynagrodzenia netto pracownika; nie jest więc dofinansowana ze środków publicznych. Suma wszystkich składek rocznych (liczba ubezpieczonych × kwota składki za miesiąc × 12 miesięcy) przekracza równowartość 30 tysięcy euro.
Czy w takim przypadku dyrektor biblioteki powinien ogłosić przetarg nieograniczony?

Ewidencja kosztów musi być zgodna z polityką rachunkowości

Na jakim koncie po zmianach w rachunkowości instytucji kultury od 1 stycznia 2016 r. księgować ubezpieczenia uczestników organizowanych przez instytucję kultury wyjazdów czy obiektów — 403 „Podatki i opłaty” czy 409 „Pozostałe koszty rodzajowe”?

Komercyjne ubezpieczenia muzealiów

Czy eksponaty muzealne należy ubezpieczyć od zdarzeń losowych, np. od kradzieży? Czy jako dobro narodowe są one chronione przez państwo?

Ewidencja księgowa dodatkowego ubezpieczenia nieruchomości instytucji kultury

Urząd gminy zawarł umowę o ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy razem z jej jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Na podstawie wykazu do umowy ubezpieczeniowej urząd gminy zobowiązał instytucję kultury do zapłaty ubezpieczycielowi części dotyczącej jej ubezpieczenia. Na podstawie jakiego dokumentu instytucja kultury może zaksięgować tę polisę?

Dlaczego warto ubezpieczyć majątek instytucji kultury?

• Zawierając umowę ubezpieczenia, należy objąć jej zakresem jak największą ilość przedmiotów materialnych oraz określić jak najszerszy katalog zdarzeń ubezpieczeniowych • Warto pamiętać nie tylko o ubezpieczeniu od kradzieży, pożaru czy powodzi, ale także od anomalii pogodowych takich jak wichury czy gradobicia oraz zwykłej kradzieży czy dewastacji • Wszystkie niedokładności i nieścisłości w treści polisy w razie ewentualnej likwidacji szkody ubezpieczyciel może zinterpretować na niekorzyść instytucji