umowa autorska

Umowy z autorami zawierane przez instytucję kultury

Instytucja kultury zamierza wydawać miesięcznik. Będzie zawierała z autorami tekstów i fotografii umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Formułując zapisy umów, instytucja ma problem z ustaleniem kwoty honorarium, ponieważ każde dzieło będzie wyceniane indywidualnie. Co miesiąc dział płac będzie otrzymywać wierszówkę (tj. informację o należnym honorarium autorskim), na której każdy twórca będzie miał określoną kwotę; w każdym miesiącu może być ona inna.
Czy umowy można zawierać od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku (w trakcie tego okresu może się zdarzyć, że twórca napisze tekst lub wykona fotografię do każdego wydania numeru miesięcznika lub do wybranych numerów)?
Czy w umowach można nie określać konkretnej kwoty?
Czy umowy zawarte w tej formie będą nosiły znamiona umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich?

Przekazanie kroniki miasta bibliotece publicznej

Osoba prywatna prowadziła kronikę miasta. Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zgodziła się udostępnić kronikę dla ogółu społeczeństwa. Proponuje się, aby kronikę przekazać do biblioteki publicznej.

  • W jakiej formie może nastąpić przekazanie i jak powinna brzmieć umowa (autor, KGW, biblioteka), jeśli kronika ma być skopiowana staraniem KGW, jako inicjatora tego działania, i prowadzona dalej?
  • Jak zabezpieczyć strony umowy, uwzględniając przepisy Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: prawo autorskie)?