umowa cywilnoprawna

Instruktor na półkoloniach a czas pracy

Ośrodek kultury zatrudnia instruktora kulturalno-oświatowego na ½ etatu, 5 razy w tygodniu po 4 dziennie, przy 20-godzinnej tygodniowej normie czasu pracy. Pracownik ukończył kurs dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Dyrektor ośrodka chce, aby podczas wakacji instruktor był wychowawcą na organizowanych przez ośrodek półkoloniach dla dzieci. Jako wychowawca pracowałby jednak 8 godzin dziennie.
Jak ustalić wynagrodzenie za pracę dla tego pracownika?
Jak potraktować dodatkowe 4 godziny dziennie?
Czy należy sporządzić aneks do umowy o pracę, czy lepiej sporządzić inną umowę, np. umowę-zlecenie?

Umowy cywilnoprawne z artystami a zwrot kosztów ich podróży, noclegów i wyżywienia

Ośrodek kultury organizuje imprezy dla dzieci, na które zaprasza artystów. Z tytułu zawartych z autorami umów cywilnoprawnych ponosi on koszty ich wynagrodzenia, wyżywienia i zakwaterowania. Czy koszty zakwaterowania i wyżywienia artysty można zakwalifikować jako koszty podróży osób niebędących pracownikami? Jakie postanowienia powinna zawierać umowa z artystą, aby koszty takie można było zakwalifikować do kosztów podróży?

Kontrola umów cywilnoprawnych w domu kultury

Podczas kontroli w naszym domu kultury inspektor Państwowej Inspekcji Pracy zakwestionował jedną umowę-zlecenia (z instruktorem tańca) i dwie umowy o współpracy zawarte z osobami, które uczą dzieci technik malarskich (posiadają one własne firmy). Zarzucono nam, że to tzw. umowy śmieciowe i w wystąpieniu nakazano zamienić na umowy o pracę. Czy słusznie?

Zatrudnianie instruktorów w instytucjach kultury

• Przy zatrudnianiu instruktorów instytucja kultury, ma do wyboru umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną • Podpisując umowę cywilnoprawną, trzeba uważać, aby nie nosiła ona cech umowy o pracę • Zatrudnienie instruktora na umowę o dzieło naraża instytucję na zarzuty obejścia prawa

Umowy cywilnoprawne w instytucji kultury a ochrona danych osobowych

Nasza instytucja kultury zawiera różnego rodzaju umowy cywilnoprawne. W związku z tym prosimy o informację:

  1. Czy każda umowa cywilnoprawna dotycząca prowadzenia zajęć wokalno-instrumentalnych czy tanecznych, zawarta między dyrektorem instytucji kultury a osobą fizyczną, czy też firmą (osobą prawną), podlega podaniu do informacji publicznej? A jeśli tak, to na jakiej podstawie?
  2. Czy umowy zawarte bez przetargu podlegają podaniu do informacji publicznej?
  3. Czy umowy cywilnoprawne podlegają ustawie o ochronie danych osobowych i w jakim zakresie (np. obowiązek rejestracji)?
  4. Czy umowy cywilno-prawne zawarte między dyrektorem instytucji kultury a osobą fizyczną lub prawną można kopiować i wydawać na zewnątrz lub dawać do wglądu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej? Czy też można tylko udzielić informacji na temat tych umów, np. odnośnie ich finansowania, z kim zostały zawarte itd.?