umowa na czas określony

Warunki ponownego zatrudnienia pracownika

Pracownik przez 9 lat był zatrudniony w centrum kultury jako starszy bibliotekarz na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. W kwietniu 2018 r. nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. W czerwcu 2020 r. pracownik wygrał konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza / bibliotekarza.
Czy ten pracownik może ponownie zostać zatrudniony na okres próbny na stanowisku bibliotekarza i z minimalnym wynagrodzeniem za pracę (poprzednio zarabiał 2600 zł brutto)?

Umowa o dzieło z artystą zawarta na rok bez uszczegółowienia dzieła

Instytucja kultury organizuje wydarzenia artystyczne — przedstawienia. W ciągu roku zatrudnia artystów na umowę o dzieło.
Czy prawidłowe jest zawieranie jednej umowy o dzieło z jednym artystą na cały rok, bez względu na to, w jakich przedstawieniach czy spektaklach bierze on udział?
Jakie elementy musi zawierać taka umowa?

Umowa na zastępstwo a umowa na czas określony, gdy pracownika rodzica nie ma w pracy

Instytucja kultury zatrudniła pracownicę na zastępstwo za inną pracownicę, która korzysta z uprawnień rodzicielskich. Jednak zastępstwo się przedłuża, ponieważ zastępowana pracownica ponownie zaszła w ciążę i w dalszym ciągu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownica zatrudniona na zastępstwo chciałaby zmienić umowę o zastępstwo na umowę na czas określony.
Czy w takim przypadku należy wypowiedzieć umowę o zastępstwo, czy wystarczy zawrzeć porozumienie zmieniające?

Prace sezonowe w instytucji kultury

Ze względu na zarządzanie zespołem zamkowym (w którym najwięcej pracy jest w sezonie wiosenno-letnim), ośrodek kultury zatrudnia niektórych pracowników na umowę na czas określony na 6 miesięcy — od maja do października.
Czy można wprowadzić taki system, aby pracownik był zatrudniony na umowę na czas nieokreślony na pół etatu i wykonywał swoją pracę od maja do października, a w pozostałym okresie (styczeń — kwiecień i listopad — grudzień) przebywałby w domu?

Umowa na zastępstwo

Instytucja zatrudnia pracownika na umowę na zastępstwo za pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim. W lipcu wraca ona do pracy, jednak kolejna pracownica jest w ciąży.
Czy można zawrzeć kolejną umowę na zastępstwo z tą samą osobą?
Czy można to zrobić wypowiedzeniem zmieniającym, czy powinna to być kolejna umowa na zastępstwo?
Czy należy w wypowiedzeniu zmieniającym czy w kolejnej umowie na zastępstwo wskazać konkretną datę powrotu do pracy pracownika zastępowanego, czy wystarczy zapis, że umowa rozwiązuje się z dniem powrotu pracownika zastępowanego?
Czy umowa na zastępstwo może mieć inny wymiar czasu pracy niż wymiar zastępowanego pracownika?

Umów na okres próbny nie wlicza się do limitu umów na czas określony

Dyrektor instytucji kultury zatrudnił pracownicę na okres próbny od 1 stycznia do 31 marca 2016 r., a 1 kwietnia zawarł z nią drugą umowę do końca 2016 r. Potem, o ile będzie posiadał odpowiednie środki, zatrudni ją na cały rok 2017.
Czy rzeczywiście ta trzecia umowa będzie już musiała być umową na czas nieokreślony?

Zatrudnienie w muzeum w ramach robót publicznych

Muzeum zawarło ze starostą dwie następujące po sobie umowy o pracę na czas określony w ramach zatrudniania bezrobotnych do robót publicznych. Umowy te dotyczyły jednego pracownika.
Czy zawarcie takiej trzeciej umowy z tą samą osobą będzie skutkowało przekształceniem jej w umowę na czas nieokreślony?

Nowe zasady wypowiadania umów na czas określony

  • Od 22 lutego 2016 r. okres wypowiedzenia umowy na czas określony jest taki sam jak w przypadku umów na czas nieokreślony
  • W przypadku umów na czas określony zawartych przed 22 lutego br. i trwających w tym dniu trzeba pamiętać o szczególnych rozwiązaniach wynikających z przepisów przejściowych
  • Obecnie w pewnych przypadkach umowy na czas określony zawartej przed wejściem w życie nowych przepisów nie można wypowiedzieć w ogóle

Wyjątki od nowej zasady limitowania umów na czas określony

  • Nie do wszystkich umów na czas określony trzeba stosować nowe limity
  • W przypadku zawarcia nielimitowanej umowy na czas określony dyrektor instytucji kultury ma pewne obowiązki
  • Przyczyny zawarcia nielimitowanej umowy trzeba wpisać do umowy o pracę, a w przypadku, gdy chodzi o umowę nielimitowaną, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie — także powiadomić o nich inspektora pracy

Nowy limit zatrudniania na czas określony — jak postępować z umowami zawartymi przed 22 lutego 2016 r.?

  • Od 22 lutego br. okres zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy
  • Umowy na czas określony, które trwają w tym dniu, muszą zakończyć się, co do zasady, najpóźniej 21 listopada 2018 r.
  • Umowy na czas określony, obowiązujące w dniu 22 lutego 2016 r., mogą — w zależności od okoliczności — liczyć się jako pierwsze albo drugie umowy zaliczane do nowego limitu trzech umów na czas określony

Wypłata zasiłku chorobowego po zakończeniu umowy na czas określony

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do 30 listopada 2014 r. dwa tygodnie przed końcem umowy dostarczyła instytucji zwolnienie lekarskie na okres od 15 listopada do 7 grudnia. Za czas zwolnienia do końca umowy o pracę instytucja wypłaciła pracownicy wynagrodzenie chorobowe za 16 dni i sporządziła świadectwo pracy.
Czy od 1 grudnia 2014 r. pracownicy przysługiwał na podstawie złożonych dokumentów zasiłek chorobowy z ZUS?