umowa na zastępstwo

Umowa o pracę na czas nieokreślony a zastępstwo nieobecnego pracownika

Pracownik przez 4 miesiące będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Na ten czas została zawarta z innym pracownikiem umowa o pracę na czas nieokreślony w celu zastępstwa pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
Czy bezpośrednio po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego pracownika go zastępującego można wysłać na urlop wypoczynkowy i dalej go zatrudniać jako pracownika na zastępstwo na podstawie tej samej umowy?

Zmiana umowy na zastępstwo

W instytucji kultury pracują 3 osoby zatrudnione na umowę na zastępstwo. Jedna z zastępowanych osób była zatrudniona na 5/8 etatu w klubie kultury w innej miejscowości niż siedziba instytucji. Na takich warunkach została zatrudniona osoba, która ją zastępuje.
Czy pracownikowi zastępującemu nieobecnego pracownika można w trakcie umowy można zmienić warunki pracy — zmienić jej wymiar etatu na 1/2 i miejsce pracy na np. klub kultury w innej miejscowości niż dotychczas oraz oczywiście wynagrodzenie?

Zmiana umowy o pracę

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony na 1/4 etatu w tej samej instytucji kultury jest zatrudniony również na umowę o zastępstwo na 3/4 etatu.
Czy można zatrudnić tego pracownika na cały etat na czas nieokreślony porozumieniem stron, zmieniającym warunki tej umowy na 1/4 etatu?

Umowa na zastępstwo a umowa na czas określony, gdy pracownika rodzica nie ma w pracy

Instytucja kultury zatrudniła pracownicę na zastępstwo za inną pracownicę, która korzysta z uprawnień rodzicielskich. Jednak zastępstwo się przedłuża, ponieważ zastępowana pracownica ponownie zaszła w ciążę i w dalszym ciągu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownica zatrudniona na zastępstwo chciałaby zmienić umowę o zastępstwo na umowę na czas określony.
Czy w takim przypadku należy wypowiedzieć umowę o zastępstwo, czy wystarczy zawrzeć porozumienie zmieniające?

Umowa na zastępstwo

Instytucja zatrudnia pracownika na umowę na zastępstwo za pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim. W lipcu wraca ona do pracy, jednak kolejna pracownica jest w ciąży.
Czy można zawrzeć kolejną umowę na zastępstwo z tą samą osobą?
Czy można to zrobić wypowiedzeniem zmieniającym, czy powinna to być kolejna umowa na zastępstwo?
Czy należy w wypowiedzeniu zmieniającym czy w kolejnej umowie na zastępstwo wskazać konkretną datę powrotu do pracy pracownika zastępowanego, czy wystarczy zapis, że umowa rozwiązuje się z dniem powrotu pracownika zastępowanego?
Czy umowa na zastępstwo może mieć inny wymiar czasu pracy niż wymiar zastępowanego pracownika?

Rozwiązanie umowy na zastępstwo — teraz czy po 22 lutego 2016 r.?

Pytanie dotyczy relacji między art. 33 a art. 331 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Instytucja ma zamiar wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który został zatrudniony na zastępstwo.
Jakie muszą być spełnione warunki, aby pracodawca mógł wypowiedzieć taką umowę, jeśli osoba zastępowana nie powraca jeszcze do pracy?

Wypowiedzenie dodatku specjalnego dla pracownika na zastępstwo

Pracownik zatrudniony w instytucji kultury na ½ etatu otrzymał dodatkowe ½ etatu na zastępstwo nieobecnego pracownika. Po jego powrocie do pracy pracownik ten pozostanie na swoim etacie. Przyznano mu także dodatek specjalny.

  • Czy po zakończeniu umowy na zastępstwo takiemu pracownikowi należy wydać świadectwo pracy?
  • Jak należy wypowiedzieć dodatek specjalny?

Rozbicie wolnego etatu na dwóch pracowników na umowę na zastępstwo

Centrum kultury składa się z dwóch komórek organizacyjnych: ośrodka kultury i biblioteki. W bibliotece jest jeden wolny etat, który dyrektor postanowił podzielić pomiędzy dwóch zatrudnionych na zastępstwo pracowników biblioteki. Jeden z nich jest zatrudniony na zastępstwo na stanowisku bibliotekarza, a drugi – pracownika administracyjnego.

  • Czy rozbicie tego jednego etatu na pół między te osoby jest prawidłowe?
  • Czy bibliotekarz może mieć ½ etatu na zastępstwo i na to samo stanowisko na umowę o pracę na ½ etatu?

Zakończenie umowy na zastępstwo a powrót do pracy po macierzyńskim na niepełny etat

Pracownica zatrudniona w instytucji kultury na cały etat wraca do pracy po urlopie macierzyńskim. Złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 3/5 etatu przez okres 3 miesięcy zgodnie z art. 1867 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Na czas urlopu macierzyńskiego pracownicy instytucja podpisała umowy z dwoma pracownikami niepełnoetatowymi — odpowiednio na dodatkowe 1/4 i 1/5 etatu.

  • Czy w tej sytuacji umowy na zastępstwo należy potraktować za zakończone (pracownica wróciła do pracy) czy jako nadal obowiązujące (pracownica nie wróciła na cały etat)?
  • Dyrektor instytucji ma zamiar jednego z pracowników zatrudnić nadal na umowę na zastępstwo do czasu powrotu pracownicy nie na cały etat, ale już tylko na 0,15 etatu. Czy trzeba zawrzeć nową umowę na ten czas czy wystarczy aneks do obecnej umowy na zastępstwo?
  • Natomiast drugi pracownik zostanie zatrudniony na cały etat na czas nieokreślony. Czy jego umowa na zastępstwo automatycznie się zakończyła z chwilą powrotu pracownicy czy też wymaga zakończenia (np. za porozumieniem stron)?

Urlop pracownika na zastępstwo

Muzeum zatrudniło pracownika na zastępstwo na umowę o pracę na pełny etat od 12 lipca 2013 r. do czasu powrotu pracownicy z urlopu macierzyńskiego, tj. do czerwca albo listopada 2014 r. Zatrudniony na zastępstwo pracownik ma wieloletni staż pracy i ustalone prawo do emerytury, ale przed podjęciem obecnego zatrudnienia kilka lat nie pracował. Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi za pracę w 2013 r., a ile dni za 2014 r.?