umowa o dzieło

Skutki błędnej kwalifikacji umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucje kultury, które zawierają umowy cywilnoprawne, są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu
  • W przypadku błędnego zawarcia umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia instytucja musi dokonać korekty zapłaconych składek
  • W przypadku nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne można ją zaliczyć na poczet przyszłych zobowiązań wobec ZUS

Umowa o pracę i o dzieło z pracownikiem artystycznym

Pracownicy artystyczni (muzyk, aktor) w umowach o pracę są zobowiązani do świadczenia pracy podczas prób, do indywidualnej pracy artystycznej i pozostawania w stanie gotowości. Za te czynności otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie. Instytucja przygotowuje harmonogram pracy i ewidencjonuje czas pracy pracowników artystycznych. Dodatkowo zawiera ona z pracownikami artystycznymi umowy o dzieło na występy podczas koncertów i spektakli z przeniesieniem praw autorskich. Wykonawca dzieła nie jest chroniony przepisami prawa pracy, m.in. przepisami o dobowej normie czasu pracy.
Czy do dobowej normy czasu pracy pracownika artystycznego powinno się wliczać czas pracy przepracowany w ramach umowy o dzieło? Często zdarza się, że tego samego dnia pracownik artystyczny wykonuje pracę w ramach stosunku pracy i w ramach umowy o dzieło, co może powodować, że rzeczywisty przepracowany czas przekracza dobową normę czasu pracy.

Umowa z artystą wykonującym swoje i obce utwory — najnowsze orzecznictwo w zakresie kwalifikacji umów o wykonanie koncertu do umów o dzieło

Jaką umowę trzeba podpisać z artystą, który podczas koncertu wykonuje swoje utwory lub swoje utwory i covery utworów innych artystów, jeżeli dany występ nie jest jednym z wielu z trasy koncertowej artysty, a repertuar dobierany jest pod ten konkretny koncert odbywający się w instytucji (załącznikiem do umowy jest wtedy scenariusz koncertu, czyli repertuar)?
Czy możliwe jest określenie ram — w przypadku jakich koncertów i innych występów scenicznych należy stosować umowy-zlecenia z 20% i 50% kosztami uzyskania przychodu, a w jakich umowy o dzieło z 20% i 50% kosztami uzyskania przychodu?

Koncert wykonany przez cudzoziemca

Instytucja chce zawrzeć umowę na wykonanie występu (koncertu) przez obywatela państwa członkowskiego UE, który nie posiada certyfikatu rezydencji podatkowej. Koncert będzie wykonywany również w innych instytucjach.
Czy istnieją przesłanki do zawarcia z artystą umowy o dzieło, a jeśli tak, to czy taką umowę o dzieło z obcokrajowcem zgłasza się do ZUS?
Jeśli należy jednak zawrzeć umowę-zlecenie, to czy powstaje obowiązek ubezpieczeniowy i należy odprowadzić składki ZUS?
Czy, nie posiadając certyfikatu rezydencji podatkowej, wykonawca może zapłacić podatek w kraju zamieszkania?

Umowa o dzieło na wykonanie rzeźby

Instytucja kultury podpisała z artystą nieprowadzącym działalności gospodarczej autorską umowę o dzieło na wykonanie drewnianych rzeźb. W umowie następuje przekazanie praw autorskich do rzeźby. Cena określona w umowie zawiera zarówno wynagrodzenie za wykonanie rzeźby, jak i przekazanie prawa do tego utworu. Do całości wartości stosowane są wówczas 50% koszty uzyskania przychodu. Instytucja kultury chce w przyszłości sprzedać rzeźby.
Jak zaksięgować taką umowę?
Czy wartość autorskiej umowy o dzieło z artystą stanowi wartość rzeźby?

Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS?

O czym trzeba pamiętać, zgłaszając umowę o dzieło do ZUS?
Co zrobić z umowami o dzieło zawartymi przez 1 stycznia 2021 r. — czy też je zgłaszać?

Współpraca przy wystawie w domu kultury

Ośrodek kultury wystawił makietę z klocków LEGO® jako letnią atrakcję dla dzieci. W zamian za udostępnienie wystawy na miesiąc, ośrodek kultury kupił dla jej właściciela zestaw klocków LEGO® za około 500 zł.
Jak należy rozliczyć taki zakup?
Czy trzeba naliczyć podatek dochodowy (w jakiej wysokości) i wystawić PIT właścicielowi makiety?

Umowa o dzieło z artystą zawarta na rok bez uszczegółowienia dzieła

Instytucja kultury organizuje wydarzenia artystyczne — przedstawienia. W ciągu roku zatrudnia artystów na umowę o dzieło.
Czy prawidłowe jest zawieranie jednej umowy o dzieło z jednym artystą na cały rok, bez względu na to, w jakich przedstawieniach czy spektaklach bierze on udział?
Jakie elementy musi zawierać taka umowa?

Umowa dotycząca realizacji umowy o dzieło wraz z upublicznieniem wizerunku

Instytucja kultury zamierza zawrzeć umowę o dzieło na opracowanie scenariusza do filmików edukacyjnych na temat obrzędowości w regionie.
Co należy zawrzeć w takiej umowie, jeżeli chodzi o upublicznianie wizerunku prowadzącej np. na portalach społecznościowych?
Czy wystąpią w tym przypadku koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?
Co z prawami autorskimi? Jak zapisać je w umowie?

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem

Muzeum zatrudnia na umowę o pracę archeologa. W ramach jego zakresu obowiązków wchodzą takie czynności, jak: przygotowywanie dokumentacji badań archeologicznych oraz prowadzenie tych badań. Dodatkowo ze środków pozyskanych na konkretne zadania archeolog wykonuje także inne prace w ramach umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich, np. redakcję naukową publikacji książkowej z korektą językową wyników badań archeologicznych.
Czy wynagrodzenia z umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawarte z własnym pracownikiem są zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy?

Spotkanie autorskie to jednak umowa–zlecenie

Instytucja kultury zaprosiła pisarza na spotkanie autorskie z czytelnikami. Przygotował on własny scenariusz, według którego przeprowadzi to spotkanie.
Czy w takim przypadku instytucja może podpisać z autorem umowę o dzieło, czy też musi to być umowa-zlecenie?

Umowa o wykonanie koncertu

Jakie treści powinna zawierać umowa o dzieło na wykonanie utworu słowno-muzycznego — koncertu zespołu rockowego?
Czy takie umowy należy podpisać z każdym z członków zespołu, czy można podpisać jedną umowę tylko z jedną osobą, którą pozostali członkowie zespołu pisemnie upoważnili do podpisania w ich imieniu umowy i odebrania za nich wynagrodzenia?
Czy umowa powinna zawierać oświadczenie, że członkowie zespołu nie przekroczyli limitu uprawniającego do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu tej działalności i że nie przekroczyli pierwszego progu podatkowego?