umowa wypożyczenia eksponatów muzealnych

Co powinna zawierać umowa wypożyczenia eksponatów muzealnych

• Umowa określająca warunki wypożyczenia eksponatów powinna być zawarta na piśmie i przede wszystkim precyzyjnie wskazywać przekazywane eksponaty • W umowie należy określić zakres obowiązków pożyczającego, przede wszystkim koszty związane z otrzymaniem eksponatów (transport, ubezpieczenie, kwotę kaucji itd.) • Umowa powinna także nakładać na pożyczającego zobowiązanie się do dbałości o wypożyczone mu eksponaty odpowiednio do ich wartości, rodzaju czy wymagań