umowa-zlecenie

Zleceniobiorca prowadzący działalność gospodarczą — instytucja kultury nie potrąca zaliczki na podatek dochodowy

Dyrektor KIS rozpatrywał sprawę podmiotu prowadzącego działalność sportową korzystającego z usług zleceniobiorców świadczących te usługi w ramach działalności gospodarczej (interpretacja indywidualna z 20 grudnia 2023 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.750.2023.2.MKA).

Okres trwania umowy-zlecenia

Instytucja kultury ma dwa punkty biblioteczne.
Jaką umowę-zlecenia należy zawrzeć z osobą prowadzącą punkt biblioteczny — czy podpisywaną co roku, czy też może to być umowa na dłuższy okres?

Umowa-zlecenie z Polakiem pracującym za granicą

Instytucja kultury zamierza podpisać umowę-zlecenie z Polakiem mającym miejsce zamieszkania w Polsce, ale zatrudnionym na umowę o pracę w Czechach. Umowa-zlecenie ma dotyczyć prowadzenia zajęć artystycznych przez 1 godzinę w tygodniu, za około 60 zł za godzinę.
Jak rozliczyć podatek dochodowy i składki ZUS?
Co w przypadku ustanowienia przez ZUS ustawodawstwa czeskiego?

Opóźnienia w dostarczeniu harmonogramów do umów-zleceń

Instytucja kultury zawarła kilka umów-zleceń ze zleceniobiorcą na prowadzenie odrębnych zespołów muzycznych i wokalnych działających przy instytucji kultury. Zleceniobiorca notorycznie spóźnia się z dostarczeniem miesięcznych harmonogramów wykonanego zlecenia. Opóźnienia wynoszą nawet 6 miesięcy, co powoduje dużą kumulację jednorazowej wypłaty wynagrodzeń za wykonanie zleceń i tworzy problemy z zarządzaniem planem finansowym instytucji.
Co wpisać do umowy-zlecenia, aby skłonić zleceniobiorcę do systematycznego przedkładania harmonogramów miesięcznych?
Czy można wprowadzić w umowie zapis, że konsekwencją niezłożenia harmonogramu w umówionym terminie będzie brak wypłaty wynagrodzenia za dotyczące go miesiące, np. „Niezłożenie harmonogramu miesięcznego w terminach wymienionych w § … zostanie uznane za niewykonanie przedmiotu zlecenia w danym miesiącu i za ten okres nie będzie przysługiwać wynagrodzenie”?

Umowa o występ z zespołem muzycznym

Centrum biblioteczno-kulturalne (CBK) organizuje różne imprezy. Podczas jednego wydarzenia miał wystąpić lokalny zespół muzyczny, którego członkowie nie prowadzą działalności gospodarczej. Zespół składa się z dziewięciu osób. Zdaniem CBK można by było z nimi zawrzeć umowę-zlecenie.
Czy w tej sytuacji trzeba podpisać 9 odrębnych umów? Czy istnieje przepis, który pozwala na podpisanie umowy z liderem takiego zespołu?
Czy w sytuacji, gdy umowę podpisze jedna osobą działająca w imieniu pozostałych członków zespołu, wypłata wynagrodzenia oraz potrącenie obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych dotyczy tylko reprezentanta, czy też dotyczy pozostałych członków zespołu wymienionych w umowie?

Zawarcie umowy-zlecenia z artystą a zwolnienie od podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat

Instytucja kultury zamierza zawrzeć umowę-zlecenie z osobą, która nie ukończyła 26 lat, na obsługę muzyczną gali (wykonanie utworów na flecie). W interpretacji indywidualnej z 14 czerwca 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.353.2022.1.AMO) Dyrektor KIS wyjaśnił, że przychody otrzymywane przez zawodników, również te związane z działalnością reklamowo-promocyjną, pozostają w związku z uprawianą dyscypliną sportową, są więc wyłączone z ulgi podatkowej dla osób, które nie ukończyły 26 lat.
Zdaniem Dyrektora KIS, przychody z umów o świadczenie usług sportowych należy kwalifikować nie jako przychody z art. 13 pkt 8 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), lecz przychody wymienione w art. 13 pkt 2 updof, które nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 updof (tzw. ulga dla młodych).
Czy w związku z tym stanowiskiem Dyrektora KIS zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. b updof ma zastosowanie do umowy-zlecenia zawartej z artystą, który nie ukończył 26 lat, polegającej na oprawie muzycznej gali?

Umowa o pracę a umowa-zlecenie dotycząca warsztatów

W instytucji kultury organizowane są warsztaty kreatywne dla dzieci. Gdy instruktorka zrezygnowała z dalszego ich przeprowadzania, dyrektor zaproponował prowadzenie tych zajęć bibliotekarce. Warsztaty odbywają się poza godzinami jej pracy.
Czy w tym przypadku należy zaproponować bibliotekarce dodatek specjalny czy umowę-zlecenie?

Skutki błędnej kwalifikacji umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucje kultury, które zawierają umowy cywilnoprawne, są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu
  • W przypadku błędnego zawarcia umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia instytucja musi dokonać korekty zapłaconych składek
  • W przypadku nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne można ją zaliczyć na poczet przyszłych zobowiązań wobec ZUS

Harmonogram wykonanych zleceń zamiast rachunku do umowy-zlecenia

Instytucja kultury zawiera w ciągu roku bardzo dużo umów-zleceń. Do każdej zawartej umowy jest wystawiony rachunek z harmonogramem (dni, godziny) wykonywanego zlecenia oraz lista płac. Instytucja chce uprościć ten proces poprzez dodanie do umowy zapisu, zgodnie z którym dowodem wykonania zlecenia będzie harmonogram z określonym czasem wykonywania zlecenia (dni i godziny), który zatwierdzi dyrektor instytucji. Na podstawie tego harmonogramu będzie wystawiana lista płac, już bez rachunków. Podpisywanie rachunków jest kłopotliwe dla wielu zleceniobiorców, bo wiąże się z koniecznością przyjazdu do instytucji. Lista płac byłaby naliczana zgodnie ze stawką w umowie i harmonogramem. Składki ZUS i podatek naliczany zgodnie ze złożonym oświadczeniem zleceniobiorcy.
Czy to prawidłowe rozwiązanie tego problemu?

Podstawa zasiłku chorobowego z umowy-zlecenia zawartej z byłym pracownikiem

Pracownik instytucji do 7 kwietnia 2021 r. był zatrudniony na umowę o pracę, zaś od 8 kwietnia 2021 r. — po przejściu na emeryturę — już tylko na umowę-zlecenie z wynagrodzeniem godzinowym. Integralną część umowy-zlecenia stanowi harmonogram czasu pracy.
Pracownik korzystał ze zwolnienia chorobowego od 2 do 7 kwietnia 2021 r., za który wypłacono zasiłek chorobowy. 8 kwietnia 2021 r. instytucja zgłosiła zleceniobiorcę do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od tego dnia do teraz z przerwami zleceniobiorca choruje.
Co stanowi podstawę do naliczenia zasiłku chorobowego z tytułu umowy-zlecenia?

Wykonywanie zadań służby BHP — czy zawsze musi to być umowa o pracę?

Aktualnie zadania służby BHP instytucja kultury powierza specjaliście zatrudnionemu na niewielką część etatu w zadaniowym systemie czasu pracy. Z jego usług instytucja korzysta dwa razy w roku, przy okazji sprawozdania rocznego BHP i szkolenia wstępnego BHP. Dokumenty przekazywane są online.
Czy instytucja kultury musi zatrudniać specjalistę BHP na umowę o pracę, czy może to być także umowa cywilnoprawna?

Zawieranie umowy-zlecenia online

Instytucja kultury zamierza zawrzeć umowę-zlecenie na prowadzenie zajęć online.
Jak zawrzeć umowę, aby nie było konieczności spotkania się ze zleceniobiorcą w celu podpisania umowy i rachunku? Osoba ta nie posiada podpisu kwalifikowanego.