umowa-zlecenie

Umowa o wykonanie koncertów z artystą wykonującym własne utwory

Instytucja kultury zamierza zawrzeć umowę o wykonanie koncertów z artystą wykonującym własne utwory. Za każdym razem te same.
Czy powinna to być umowa-zlecenie czy umowa o dzieło?

Przeprowadzenie warsztatów: dzieło czy umowa-zlecenie?

Instytucja kultury zamierza zorganizować warsztaty, które nie będą miały cyklicznego charakteru i trwają 2 godziny.
Jaką umowę zawrzeć z osobą, która zobowiązuje się do przeprowadzenia warsztatów kreatywnych na podstawie opracowanego własnego scenariusza?
Czy będzie to umowa o dzieło z 50% uzyskania przychodu, czy umowa-zlecenie z 50% uzyskania przychodów z ewidencją godzin?

Ewidencja księgowa umowy o dzieło i umów-zleceń

Pytania dotyczą ewidencji księgowej umów cywilnoprawnych zawartych przez instytucję kultury.
Instytucja zawarła z osobą fizyczną umowę o dzieło na wykonanie przenośnej rozdzielni elektrycznej. Za wykonaną pracę i materiały potrzebne do wykonania dzieła osoba ta otrzyma wynagrodzenie 1400 zł netto. Jak poprawnie zaksięgować tego rodzaju wydatek?
W instytucji kultury jest co miesiąc kilkanaście rachunków z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło, które są wypłacane na koniec miesiąca. Księgowanie odbywa się na podstawie listy płac wyeksportowanej z systemu płacowego jedną kwotą na wydzielone konto 404 „Wynagrodzenia” oraz 230-02 „Rozrachunki z tytułu umów-zleceń”. Czy jest to prawidłowe księgowanie czy lepiej dla każdego zleceniobiorcy wyodrębnić osobny rozrachunek?

Umowa-zlecenie dla głównego księgowego

W projekcie dofinansowywanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewidziane są środki na obsługę finansową zadania, którą w instytucji kultury wykonuje główny księgowy – jedyna osoba odpowiedzialna w niej za sprawy związane z administracją i finansami. Rozliczanie projektu to czynności bardzo zbliżone do zakresu obowiązków na stanowisku głównego księgowego, ale wymaga dodatkowego czasu pracy. W jego zakresie obowiązków nie ma zaś mowy o rozliczaniu środków pozyskanych spoza budżetu organizatora i dochodów własnych. Głównemu księgowemu poza wynagrodzeniem miesięcznym nie można przyznać żadnych dodatków specjalnych ani nagród (zabrania tego Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dalej: ustawa kominowa). MKiDN z kolei zastrzega sobie możliwość dofinansowania kosztów z wyłączeniem płac pracowników etatowych.
Czy główny księgowy (w związku z obsługą projektu – bądź częścią prac, których nie ma w zakresie obowiązków) może zawrzeć umowę-zlecenie z pracodawcą?
Czy istnieje jakaś inna możliwość, aby wypłacić głównemu księgowemu wynagrodzenie za udział w projekcie?

Wykonanie koncertu to jednak umowa-zlecenie — w świetle najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego

 • W instytucjach kultury pojawił się nowy problem dotyczący umów o dzieło o wykonanie koncertu z artystami
 • Sąd Najwyższy coraz częściej takie umowy zawarte z artystami uznaje za umowę-zlecenia
 • Oznacza to, że od takich umów trzeba zapłacić składki na ZUS

Umowy–zlecenia na sprzątanie w bibliotekach

Biblioteka zawarła z bibliotekarzami w sześciu placówkach umowy-zlecenia na sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych. Umowy będą obowiązywać przez cały 2017 r. Wynagrodzenie za sprzątanie wypłacane jest miesięcznie.
Czy w czasie, gdy bibliotekarz korzysta z urlopu wypoczynkowego, należy mu się wynagrodzenie za sprzątanie?

Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy umowy o dzieło

Instytucja kultury zawarła umowę o dzieło, zgodnie z którą wykonujący dzieło pracuje na jej rzecz kilka godzin w miesiącu.
Czy w związku z wprowadzeniem minimalnej miesięcznej stawki godzinowej (13 zł) trzeba ją uwzględnić przy rozliczeniu tej umowy o dzieło?

Zatrudnianie przewodników na umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury

 • Coraz częściej instytucje kultury zatrudniają przewodników na umowy cywilnoprawne
 • Może się wtedy pojawić wątpliwość, czy powinna to być umowa-zlecenie czy umowa o dzieło
 • Wszystkie argumenty przemawiają za tym, że powinna to być umowa-zlecenie

Umowa-zlecenie czy umowa o dzieło — na podstawie najnowszego orzecznictwa sądowego

 • Umowa-zlecenie to umowa starannego działania a umowa o dzieło — to umowa rezultatu
 • Najwięcej wątpliwości budzą umowy zawierane z instruktorami, artystami, ale problemy mogą powstać także przy umowach z ekipami budowlanymi czy umowami na sprzątanie instytucji kultury
 • W razie sporu zawsze brany jest pod uwagę zgodny zamiar stron umowy, a nie jej nazwa

Ujawnianie danych z umów z instruktorami zatrudnionymi na umowy-zlecenie w instytucji kultury

W instytucji kultury odbywają się zajęcia plastyczne, podczas których instruktor wprowadza uczestników w tajniki sztuki, a także organizuje konkursy i wystawy prac uczestników.
Odbywają się również zajęcia taneczne, podczas których instruktorzy przygotowują układy taneczne i je reżyserują. Po tym przychodzi czas na występy uczestników. Instruktorzy są zatrudnieni na umowy-zlecenie.
Czy do umów-zlecenia dotyczących prowadzenia zajęć i warsztatów można zastosować art. 29a Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?
Czy osoby fizyczne prowadzące zajęcia można zaliczyć do osób realizujących dostawy z zakresu działalności artystycznej lub twórczej?

Oskładkowanie wielu umów-zleceń od 2016 r. w instytucjach kultury

 • Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady oskładkowania zbiegu tytułów do ubezpieczenia z tytułu umów-zlecenia
 • Dopiero gdy podstawa wymiaru składek przekroczy 1850 zł, umowa-zlecenie jest zwolniona od obowiązkowych składek na ZUS
 • Umowy-zlecenia nadal są obciążone składkami na ubezpieczenie zdrowotne

Kwestionowanie przez ZUS umów o dzieło w instytucjach kultury

Do występów artystycznych muzyków czy twórców lub też spotkania autorskiego instytucje kultury najczęściej zawierają umowy o dzieło. Jednak coraz częściej kontrolerzy ZUS kwestionują zawieranie umów o dzieło w takich przypadkach. ZUS zaczyna podważać umowy o dzieło niematerialne, czyli takie, w których brakuje tzw. twardego rezultatu. W przypadku umów z autorami lub wykonawcami ZUS uznaje, że np. spotkania autorskie powinny odbywać się na podstawie umów-zlecenia. Przekształcenie zawartej w przeszłości umowy o dzieło w umowę-zlecenia wiąże się z zapłatą zaległych składek ZUS wraz z odsetkami.

 • Czy zawieranie umów o dzieło w takich sytuacjach jest nadal bezpieczne dla instytucji kultury?