urlop macierzyński

Obowiązkowy urlop macierzyński

Księgowa, zatrudniona w instytucji kultury na ¼ etatu oraz u innego pracodawcy na cały etat, urodziła dziecko.
Czy pracownica może korzystać z urlopu macierzyńskiego tylko u drugiego pracodawcy, a w instytucji nadal prowadzić księgowość?

Urlop macierzyński nie przedłuża okresu powołania na stanowisko dyrektora

W czerwcu 2017 r. — po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń — pracownicę ze stanowiska instruktora powołano na stanowisko dyrektora instytucji na okres trzech lat. Powołana dyrektor miała na poprzednim stanowisku umowę na czas nieokreślony i umowa ta nie została wypowiedziana. Obecnie ze względu na ciążę dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czas jej powołania na stanowisko dyrektora kończy się w czerwcu 2020 r., czyli już podczas urlopu macierzyńskiego.
Czy po upływie okresu powołania na stanowisko dyrektora pracownicy przysługuje prawo do powrotu na stanowisko instruktora?
Czy powołanie na stanowisku dyrektora przedłuża się do końca urlopu macierzyńskiego, czy ulegnie rozwiązaniu w czerwcu?
Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego dyrektor ma prawo powrotu na zajmowane stanowisko dyrektora?

Umowa-zlecenie podczas urlopu rodzicielskiego

Czy pracownika instytucji kultury, który przebywa na urlopie macierzyńskim, można zatrudnić na podstawie umowy-zlecenia?
Czy zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim wpłynie na wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Co po urlopie macierzyńskim: urlop wypoczynkowy czy rodzicielski?

Czy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownica może wykorzystać urlop wypoczynkowy, a następnie urlop rodzicielski, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości płatny jest urlop rodzicielski?

Umowa na zastępstwo a umowa na czas określony, gdy pracownika rodzica nie ma w pracy

Instytucja kultury zatrudniła pracownicę na zastępstwo za inną pracownicę, która korzysta z uprawnień rodzicielskich. Jednak zastępstwo się przedłuża, ponieważ zastępowana pracownica ponownie zaszła w ciążę i w dalszym ciągu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownica zatrudniona na zastępstwo chciałaby zmienić umowę o zastępstwo na umowę na czas określony.
Czy w takim przypadku należy wypowiedzieć umowę o zastępstwo, czy wystarczy zawrzeć porozumienie zmieniające?

Urlop macierzyński i urlop wychowawczy a dodatek stażowy

Pytania dotyczą dodatku stażowego, o którym mowa w § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania).

  • Pracownica, która do 31 maja 2015 r. przebywała na urlopie rodzicielskim, w grudniu 2014 r. przekroczyła 5 lat stażu pracy. Czy nabyła ona prawo do dodatku za wieloletnią pracę?
  • Pracownik dostarczył świadectwo pracy z okresem zatrudnienia od 1 sierpnia 2002 r. do 8 października 2005 r., z tym, że od 1 stycznia 2004 r. do końca umowy o pracę przebywał na urlopie wychowawczym. Jaki jest staż uprawniający pracownika do dodatku stażowego oraz do nagrody jubileuszowej?

Czas pracy w miesiącu ze świętami ustawowo wolnymi od pracy

Jak rozpisać miesięczną ewidencję czasu pracy dla pracownicy muzeum przebywającej na urlopie macierzyńskim w miesiącu, w którym są święta ustawowo wolne od pracy, np. 1 i 3 maja? Muzeum ma ustalone dyżury w niedzielę (za ten dzień pracownicy mają wolne w poniedziałek). Jak postąpić w sytuacji kiedy pracownik był na dyżurze np. 8 czerwca 2014 r., w Zielone Świątki? Czy poza wolnym poniedziałkiem należy mu się jeszcze jeden dodatkowy dzień za pracę w święto?

Składanie wniosków o nowe urlopy dla rodziców a powrót do pracy w instytucji

• Pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego na podstawie jednego wniosku złożonego nie później niż 14 dni po porodzie może zrezygnować ze swoich uprawnień i wrócić do pracy • Pracownica lub pracownik korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego na podstawie dwóch oddzielnych, następujących po sobie wniosków nie mogą z nich zrezygnować i muszą wykorzystać urlopy zgodnie z wnioskiem • Rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego wspólnie, ale to znacznie skraca czas opieki nad dzieckiem

Nowe urlopy dla rodziców — pracowników instytucji kultury

• Ostatnia zmiana Kodeksu pracy zapewniła rodzicom dłuższy dodatkowy urlop macierzyński oraz nowy rodzaj płatnego urlopu dla pracowników rodziców — urlop rodzicielski • Warunkiem skorzystania z urlopu rodzicielskiego jest wykorzystanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze • Z wydłużonego okresu płatnej opieki nad dzieckiem będą mogli skorzystać pracownicy nie tylko planujący rodzicielstwo, ale także korzystający obecnie z urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego)

Obniżenie etatu czy urlop wychowawczy pracownika instytucji kultury?

• Instytucja kultury jako pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o obniżenie etatu • Pracownik może wielokrotnie składać wniosek i wskazywać w nim różne okresy i obniżone wymiary czasu pracy, byleby tylko łączny czas obniżenia etatu nie przekraczał 3 lat, a etat nie był obniżony o więcej niż połowę • Pracownicy z obniżonym etatem są chronieni przed zwolnieniem w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o obniżenie etatu

Dyrektor ośrodka kultury powołany w drodze konkursu

Jestem dyrektorką gminnego ośrodka kultury. Na to stanowisko zostałam powołana w drodze konkursu na czas określony, tj. na 2 lata. Okres ten upływa w sierpniu tego roku. W połowie maja urodziłam dziecko i zaczęłam wykorzystywać urlop macierzyński. Czy wójt może ogłosić konkurs na dyrektora i pozbawić mnie w ten sposób pracy?

Prawo pracownika instytucji kultury do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

• Pracownicy zatrudnieni w instytucjach kultury mogą korzystać ze szczególnych uprawnień rodzicielskich także wtedy, gdy nie są biologicznymi rodzicami dziecka • Przysługuje im prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego • Orzeczenie sądu to podstawa przy ubieganiu się o urlop