usługi bibliotek

Dochody z dodatkowych usług biblioteki wpłacane do kasy urzędu gminy

Biblioteka uzyskuje dochody z tytułu usług ksero i usług drukowania. Opłaty za te usługi czytelnicy wpłacają bezpośrednio do kasy urzędu gminy, ponieważ biblioteka nie posiada własnej kasy gotówkowej.
Jak powinno wyglądać rozliczenie finansowe tych dochodów?
Czy prawidłowe jest wpisanie każdej wpłaty do rejestru, a na koniec dnia odprowadzenie dziennych dochodów na rachunek bankowy biblioteki?

Organizowanie spotkań z pisarzami w bibliotece

Biblioteka wojewódzka, która jest samorządową instytucją kultury zaliczaną do bibliotek naukowych, chce organizować spotkania z autorami książek i z tego tytułu pobierać opłaty. Uzyskane środki z tytułu organizacji spotkań będą przeznaczone na działalność statutową instytucji.
Czy takie postępowanie będzie prawidłowe?
Czy takie spotkanie można organizować tylko bezpłatnie?

Usługi na rzecz czytelników w bibliotece publicznej a VAT i ewidencja księgowa

Biblioteka publiczna nie jest czynnym podatnikiem VAT (nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT). Jedynym i podstawowym źródłem jej przychodu jest dotacja podmiotowa. Biblioteka chciałaby świadczyć na rzecz czytelników (osób fizycznych) usługi ksero. Czy w związku z tym prawidłowe będzie stworzenie konta syntetycznego 100 „Kasa” i regulaminu kasowego? Czy biblioteka może przyjmować opłaty za ksero za pomocą kwitariusza przychodów? Czy po przekroczeniu limitu 20 000 zł biblioteka powinna stosować ewidencję sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej i oznaczać ją jako sprzedaż zwolnioną od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Podatnik zwolniony a ewidencjonowanie obrotu na kasie

Jak prawidłowo ewidencjonować usługi biblioteki za pomocą kasy fiskalnej, jeśli biblioteka nie jest podatnikiem VAT (korzysta ze zwolnienia podmiotowego).
Usługi zwolnione z VAT, takie jak np. wydanie karty bibliotecznej, usługi reprograficzne biblioteka ewidencjonuje w kwocie brutto. Jak natomiast ewidencjonować usługi opodatkowane (np. wypożyczanie zbiorów multimedialnych za odpłatnością)?