użytkowanie obiektu budowlanego

Przekazanie zabytkowej nieruchomości z jednej instytucji kultury do drugiej

Państwowa instytucja kultury chce przekazać innej państwowej instytucji kultury budynki wpisane do rejestru zabytków oraz grunty pod tymi budynkami. Jakie obciążenia fiskalne wystąpią po stronie instytucji przekazującej, jeśli budynki i plac przekaże:

  • w bezpłatne użytkowanie na czas nieokreślony,
  • aktem notarialnym w formie darowizny.

Obowiązki instytucji kultury jako użytkownika obiektu budowlanego

• Instytucje kultury użytkując obiekty budowlane, muszą przestrzegać nie tylko przepisów prawa budowlanego • Dyrektor lub kierownik instytucji kultury odpowiada za zdrowie i życie pracowników i osób przebywających na terenie obiektu • Oznakowanie m.in. dróg ewakuacyjnych jest obowiązkowe