VAT

Kalkulacja prewspółczynnika a sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Instytucja kultury prowadzi sprzedaż opodatkowaną. Na koniec roku rozlicza plan finansowy z urzędem gminy na druku sprawozdania Rb-34S, w którym ujmuje wartości dochodów z wykonania w wartościach brutto. Ustalając wysokość prewspółczynnika do korekty rocznej VAT, opiera się na wartościach z tego sprawozdania. Do ustalenia wysokości prewspółczynnika dochody wykonane ze sprawozdania pomniejsza o VAT i ujmuje tę wartość w mianowniku. Do urzędu gminy nie składa innych sprawozdań z rozliczenia planu.
Czy takie wyliczenie jest prawidłowe?

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy usługach zakwaterowania obywateli Ukrainy

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 25 marca 2024 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.943.2023.1.MSO) odniósł się do przypadku spółki wynajmującej lokale mieszkalne, która przyjmuje w nich potrzebujących obywateli Ukrainy.

Zwolnienie od VAT opłat konferencyjnych

Dyrektor KIS rozpatrywał sprawę organizacji przygotowującej dla trenerów piłki nożnej konferencje, podczas których prelegenci prowadzą wykłady i zajęcia praktyczne oraz udostępniają uczestnikom materiały związane z edukacją trenerów piłki nożnej, w tym podnoszeniem ich kompetencji (interpretacja indywidualna z 7 marca 2024 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.854.2023.2.KO).

Usługa organizowania warsztatów przez muzeum nie korzysta ze zwolnienia od VAT

Dyrektor KIS rozpatrywał sprawę zwolnienia od VAT świadczonych przez muzeum usług w postaci organizacji warsztatów (interpretacja indywidualna z 29 listopada 2023 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.628.2023.2.SM).

Nieodpłatny wynajem sali przez instytucję kultury a VAT i podatek dochodowy

Instytucja kultury posiada sale, które służą działalności statutowej, ale są także wynajmowane odpłatnie osobom prywatnym na imprezy okolicznościowe (urodziny, chrzciny itp.). Zdarzają się sytuacje, kiedy za wynajem okolicznościowy nie są pobierane opłaty (np. gdy wynajem jest na rzecz strażaków czy osób współpracujących z instytucją kultury).
Czy w takiej sytuacji bezpłatny wynajem rodzi dla instytucji jakieś konsekwencje podatkowe w zakresie VAT i podatku dochodowego?

Finansowanie VAT niepodlegającego odliczeniu ze środków z działalności gospodarczej

Instytucja kultury prowadzi sprzedaż licencji na wytworzony przez siebie program biblioteczny. Licencja obejmuje też usługi w zakresie wdrożenia programu i wsparcia serwisowego. Na potrzeby tych usług instytucja kultury zakupuje usługi informatyczne. Jeden z kontrahentów przedstawił fakturę wystawioną za świadczone usługi informatyczne w okresie, w którym był już wykreślony (z dniem 13 kwietnia 2023 r.) z rejestru podatników VAT, o czym nie poinformował instytucji kultury.
Urząd skarbowy zakwestionował możliwość odliczenia VAT. Instytucja kultury musi dokonać korekty i ująć kwotę VAT w kosztach jako VAT niepodlegający odliczeniu.
Czy w takiej sytuacji kwota VAT będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?
Czy kwotę nieodliczonego VAT należy rozliczyć środkami dotacji podmiotowej, czy środkami własnymi?

Wpisowe za udział w konkursie poetyckim

Biblioteka organizuje konkurs poetycki, a na pokrycie kosztów zorganizowania eliminacji pobiera opłatę wpisową od uczestników.
Czy wpisowe podlega VAT, a jeśli tak, to jaką stawkę należy zastosować?

Prewspółczynnik w instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności kulturalnej (statutowej) instytucja:

  • sprzedaje bilety wstępu na spektakle opodatkowane stawką VAT 8%,
  • sprzedaje foldery i wydawnictwa opodatkowane stawkami VAT 23% i 5%,
  • organizuje corocznie biletowany festiwal ze stawką VAT 8%,
  • wystawia spektakle w kraju i za granicą w ramach zawartych umów za konkretną cenę — fakturowane ze stawką VAT zwolnioną,
  • raz w roku organizuje występ plenerowy — niebiletowany — w tym przypadku VAT od zakupów związanych z jego realizacją nie jest odliczany (celem jest promowanie działań kulturalnych oraz ułatwienie dostępu),
  • świadczy nieodpłatne usługi, polegające na wydawaniu zaproszeń na premiery czy festiwal.

Zgodnie ze statutem może również wspomagająco podejmować działalność gospodarczą polegającą na:

  • wynajmie — opodatkowanym stawką VAT 23%,
  • świadczeniu usług reklamowych — ze stawką VAT 23%,
  • sprzedaży składników majątkowych.

Instytucja prowadzi tylko działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), opodatkowaną różnymi stawkami VAT. W związku z tym ma prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego obliczonego przy zastosowaniu tzw. wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT.
Czy niestosowanie prewspółczynnika jest w takim przypadku prawidłowe?

Dotacja do ceny a VAT

Instytucja otrzymuje od organizatora środki na pokrycie kosztów uczestnictwa w programie „Nasz Wrocław”. Program polega na tym, że osoby posiadające aktywny status mogą zakupić w instytucji bilety na spektakle z określoną zniżką. Organizator przekazuje środki na podstawie raportów sprzedaży zniżkowych biletów.
Czy środki otrzymane od organizatora stanowią dopłatę do ceny?

Utrata zwolnienia podmiotowego i obowiązek rejestracji na potrzeby VAT

Samorządowa instytucja kultury (GOK) organizuje dla dzieci, młodzieży i dorosłych zajęcia edukacyjne. Są to: zabawy plastyczne, przygoda z ilustracją, ilustracje i projekty graficzne, rysunek i malarstwo, rękodzieło, gry Minecraft, mały naukowiec, zajęcia kreatywne, makrama, nauka gry na: gitarze, ukulele i pianinie, nauka śpiewu, ceramika. Za udział w zajęciach pobierane są opłaty — wpłaty dokonywane są bezpośrednio na wyodrębniony rachunek bankowy. Z tych opłat pokrywane są m.in. koszty prowadzenia zajęć (zapłaty dla instruktorów — faktury bądź rachunki do zawartych umów-zleceń), zakupy materiałów wykorzystywanych na zajęciach oraz inne zakupy związane z poszerzaniem oferty edukacyjnej instytucji. Uzyskane w tym roku przychody prawdopodobnie przekroczą 200 000 zł (przychody za prowadzenie zajęć, organizowanie zajęć dla dzieci w czasie ferii i wakacji oraz rachunki za promocję dla lokalnych firm podczas organizowanego wydarzenia kulturalnego). GOK od momentu powstania nie jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku uzyskania dochodu GOK przeznacza go na swoją działalność statutową — w swoim statucie posiada zapis w szczególności o działalności dotyczącej wychowania, edukacji oraz upowszechniania i promowania kultury i sztuki oraz czytelnictwa.
Czy w związku z przekroczeniem progu określonego w art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) GOK musi zarejestrować się jako podatnik VAT — tracąc wprawdzie zwolnienie podmiotowe, ale korzystać nadal ze zwolnienia z VAT usług kulturalnych?
Jeśli jest konieczność rejestracji do urzędu skarbowego na potrzeby VAT — kiedy należy to zrobić?

Nieodpłatne wydanie przez teatr książek na rzecz szkoły

Teatr (samorządowa instytucja kultury) w ramach realizowanego projektu skierowanego do uczniów szkół podstawowych przekaże bibliotekom dziewięciu szkół zaangażowanych w projekt zakupione książki jako nagrody rzeczowe. Wartość pakietu książek dla szkoły wyniesie około 185 zł. Dodatkowo w ramach projektu teatr zagra spektakle dla dzieci, które będą biletowane. VAT naliczony będzie możliwy do odliczenia.
Czy w tej sytuacji teatr powinien naliczyć i odprowadzić VAT od wartości podarowanych książek według stawki 5%?

Wynajem sali bez faktury

Spółka gminna zarządza lokalem, który udostępniła gminnemu ośrodkowi kultury (GOK) w celu zorganizowania spotkania świątecznego oraz występu artystycznego. Po wydarzeniu, zgodnie z umową ustną, spółka obciążyła GOK za zużycie oleju opałowego na potrzeby ogrzania sali. Spółka wystawiła dokument KP (kasa przyjmie) z kwotą do zapłaty bez wskazania ilości zużytego oleju. GOK dotychczas nie uregulował tej kwoty. Spółka nie chce wystawić żadnego innego dokumentu (faktury, rachunku czy noty obciążeniowej).
Czy dokument ten — po opisaniu przez dyrektora — może być podstawą do zaliczenia w koszty?
Czy dyrektor może opłacić ten dokument z własnych pieniędzy, a kwota ta zostanie mu zwrócona z konta bankowego GOK?