VAT nieodliczony

Możliwość nieodliczania VAT i niestosowania prewspółczynnika

Biblioteka publiczna, samorządowa instytucja kultury, która ma osobowość prawną, jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Obok działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury (działalność statutowa), biblioteka uzyskuje również przychody z najmu i dzierżawy składników majątku, co dopuszcza art. 28 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także przychody z opłat za korzystanie z usług biblioteki, których pobieranie dopuszcza art. 14 ust. 2 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Poza tym biblioteka nie prowadzi innej działalności. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy art. 86 ust. 2a i n. Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), na podstawie których bibliotece przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika. Do tej pory biblioteka tylko naliczała i odprowadzała do urzędu skarbowego VAT należny, nie odliczała w żaden sposób VAT naliczonego.
Czy biblioteka ma prawo czy obowiązek stosować prewspółczynnik?
Czy, jeśli biblioteka nadal będzie tylko odprowadzać VAT należny do urzędu skarbowego, nie naruszy Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych)?

VAT nieodliczony — finansowanie i ewidencja księgowa

Pytania dotyczą VAT naliczonego, którego instytucja nie odlicza.

  • Instytucja kultury księguje całość VAT na konto 221 „VAT naliczony”, sporządza dodatkowo ewidencję VAT, na podstawie której na koniec miesiąca przeksięgowuje część nieodliczoną na konto 413 „Podatki i opłaty”. Czy postępuje prawidłowo? Czy VAT nieodliczany można dodać do kosztów zużycia danego materiału, czy też ewidencjonować osobno ze względu na korektę podatku na koniec 2016 r.?
  • Instytucja stosuje proporcję VAT. Część VAT, której nie może odliczyć, jest księgowana na konto kosztowe z paragrafu 4530.

Czy część VAT naliczonego, która dotyczy wydatków pokrytych z dotacji organizatora, może być pokryta z tej dotacji?