wadium

Wadium w księgach rachunkowych

W art. 45 ust. 7 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) jest tylko wzmianka, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie ma mowy o wydzielonym rachunku.

  • Czy mały ośrodek kultury musi mieć wydzielony osobny rachunek bankowy na wadia wpłacane w pieniądzu?
  • Czy wystarczy odpowiednia analityka do konta 130 „Rachunek bankowy” na wadia?
  • W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wadium wpłacone w pieniądzach i w gwarancjach?

Zwrot wadium zawsze z odsetkami

Po przeprowadzonym postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego instytucja kultury powinna zwrócić wykonawcy wadium. Rachunek bieżący, na którym jest zdeponowane wadium, jest oprocentowany 0,05% w skali roku. Czy wadium wpłacone przez wykonawcę należy zwrócić razem z odsetkami, które „urosły” na rachunku bankowym według oprocentowania zastosowanego przez bank? Jak policzyć kwotę odsetek, które należy zwrócić wykonawcy?

Zatrzymanie wadium w postępowaniu przetargowym

W jakich okolicznościach instytucja kultury może zatrzymać wadium w postępowaniu przetargowym? Czy może to zrobić w sytuacji, kiedy wykonawca spóźni się z dostarczeniem odpowiednich dokumentów?

Zwrot wadium a VAT

Teatr zorganizował przetarg. Od uczestników przetargu wymagaliśmy złożenia wadium. Przetarg wygrał jeden z nich, a reszcie uczestników zwróciliśmy wniesione wadium. Otrzymaliśmy pytanie od jednego z przedsiębiorców biorących udział w przetargu, czy kwotę wadium, jaką mu zwróciliśmy, trzeba opodatkować VAT. Prosimy o pomoc.