wartość gruntu

Prawo użytkowania wieczystego i wartość gruntu

Na mocy decyzji zarządu gminy i miasta w sprawie uwłaszczenia centrum kultury nabyło z mocy prawa użytkowanie wieczyste działek położonych na terenie miasta oraz własność położonych na nich budynków i innych urządzeń będących 5 grudnia 1990 r. w ich użytkowaniu. Użytkowanie ustalono na okres 40 lat i bieg rozpoczął się w 2002 r.
Czy prawidłowo ujęto w księgach finansowych te grunty na koncie 011 „Środki trwałe” oraz 840 „Rozliczenie międzyokresowe przychodów?”

Wartość gruntu otrzymanego w bezpłatne użytkowanie w księgach rachunkowych

Samorządowa instytucja kultury otrzymała od gminy grunt w bezpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony. Wartość gruntu w akcie notarialnym została podana w wartości rynkowej zgodnie z operatem szacunkowym. Oprócz aktu instytucja otrzymała również dowód PT, w którym wartość gruntu podana jest w wartości księgowej. Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych przyjęcie gruntu?