wartość początkowa

Środki trwałe z projektu

Instytucja kultury wzięła udział w projekcie, w ramach którego otrzymała komplet komputerów mających służyć do przeprowadzania zajęć. Komputery przekazano instytucji protokołem zdawczo-odbiorczym. W umowie dotyczącej użytkowania sprzętu jest zastrzeżenie, że instytucja ponosi koszty eksploatacji, napraw, a w razie zniszczenia – płaci karę. Po okresie trwania projektu komputery przechodzą na własność instytucji.
Czy instytucja powinna przyjąć komputery na stan środków trwałych w momencie przekazania, czy po zakończeniu projektu?
Jak ująć tę operację w księgach?

Umowa o dzieło na wykonanie rzeźby

Instytucja kultury podpisała z artystą nieprowadzącym działalności gospodarczej autorską umowę o dzieło na wykonanie drewnianych rzeźb. W umowie następuje przekazanie praw autorskich do rzeźby. Cena określona w umowie zawiera zarówno wynagrodzenie za wykonanie rzeźby, jak i przekazanie prawa do tego utworu. Do całości wartości stosowane są wówczas 50% koszty uzyskania przychodu. Instytucja kultury chce w przyszłości sprzedać rzeźby.
Jak zaksięgować taką umowę?
Czy wartość autorskiej umowy o dzieło z artystą stanowi wartość rzeźby?

Podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste a wartość początkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu

Instytucja kultury otrzymała od organizatora (właściciela gruntu) wypowiedzenie wysokości dotychczasowej opłaty rocznej za nieruchomość gruntową oddaną w użytkowanie wieczyste. Na jego podstawie zmianie uległa (wzrosła trzykrotnie) roczna opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. W wypowiedzeniu jest także mowa o nowej, wyższej wartości nieruchomości gruntowej określonej na podstawie operatu szacunkowego. Według przeprowadzonego operatu szacunkowego wartość gruntu wzrosła (2 200 000 zł) w stosunku do wartości gruntu przekazywanego aktem notarialnym w momencie przyjmowania 20 lat temu w wieczyste użytkowanie (500 000 zł).
Czy w takim przypadku należy zmienić wycenę wartości wieczystego użytkowania gruntu przyjętego do ewidencji środków trwałych na podstawie nowej wartości nieruchomości gruntowej?

Budynek zakupiony z bonifikatą

W grudniu 2015 r. aktem notarialnym organizator przekazał instytucji majątek trwały (lokal) na własność, z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 99% wartości ceny. Cena lokalu określona w akcie notarialnym to 99 000 zł, wartość po bonifikacie to 990 zł.
Jak prawidłowo ująć przekazanie lokalu, w jakiej wartości przyjąć go do ksiąg i czy należy amortyzować nieruchomość?

Konserwacja muzealiów kosztem bieżącym

Muzeum posiada uznaną za muzealia szafę grającą o wartości początkowej 20 000 zł. Prace konserwacyjne wyniosą około 59 000 zł.
Czy wartość wydatków poniesionych na konserwację stanowi zwiększenie wartości początkowej środka trwałego czy też będą to koszty działalności muzeum?

Zakup i montaż klimatyzatorów — zwiększenie wartości początkowej budynku czy wydatki bieżące?

Biblioteka zamierza zamontować 4 klimatyzatory ścienne. Podłączone będą do istniejącej już klimatyzacji, która była wykonana podczas modernizacji budynku w 2014 r. Wartość początkowa budynku została wówczas zwiększona o nakłady poniesione na modernizację.
Obecnie planowany koszt 4 klimatyzatorów wraz z montażem wynosi 33 000 zł. Koszt jednego klimatyzatora wynosi 3490 zł, natomiast montaż 4 klimatyzatorów to kwota 19 065 zł.
Czy ująć te koszty jako nakłady inwestycyjne, zwiększające wartość początkową budynku?
Czy też zakup i montaż klimatyzatorów zakwalifikować jako wydatki bieżące?
Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych tę operację?

Wartość początkowa niskocennych środków trwałych

W jednostkach sektora finansów publicznych pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, umarza się jednorazowo. Kwota 10 000 zł, od której zależy sposób umarzania, determinuje bilansowe kryterium podziału środków trwałych, tj. ewidencję na koncie 011 „Środki trwałe” lub 013 „Pozostałe środki trwałe”. Do wartości początkowej środka trwałego instytucja kultury dolicza także koszty montażu oraz wszelkie pozostałe koszty poniesione w celu przystosowania danego składnika majątkowego do użytkowania.
Czy taką samą zasadę należy stosować do pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”?

Renowacja nie zwiększa wartości początkowej muzealiów

Muzeum otrzymało muzealia w darowiźnie. Zbiory zostały wycenione i wprowadzone do ksiąg rachunkowych. W ramach inwestycji w muzeum ze środków organizatora wykonano także renowację tych muzealiów. Teraz organizator oczekuje, że o wartość renowacji muzeum podniesie wartość początkową muzealiów.
Jakich argumentów użyć, skoro jest to niezgodne z prawem?

Wartość początkowa muzealiów

Muzeum kupiło od osoby prywatnej kilka muzealiów. Sporządzona została umowa, na której każda rzecz jest wyszczególniona z ceną (ceny były negocjowane, żeby zakupu dokonać za jak najmniejszą kwotę). Teraz okazuje się, że dyrektor chce ponownie wycenić zakupione przedmioty, ponieważ rzeczywista ich wartość jest o wiele większa. W księgach wartość jest wprowadzona w cenie zakupu, księgowy musi rozliczyć umowę i wydatek.
Jak zaksięgować taką sytuację?

Zakup budynku od gminy

Instytucja kultury z własnych środków kupiła od organizatora wieczyste użytkowanie gruntu i budynek na cele kulturalne (powstanie tam biblioteka multimedialna). Wartość nieruchomości wynosi 230 000 zł. Rada gminy podjęła decyzję o zastosowaniu przy sprzedaży w formie aktu notarialnego bonifikaty 99%. Cena sprzedaży w akcie notarialnym wynosi więc 2300 zł.
W jaki sposób ująć w księgach zakup nieruchomości?
W jakiej wartości przyjąć nieruchomość do ewidencji księgowej?

Zielone siłownie w księgach rachunkowych

Instytucja kultury realizuje projekt unijny: budowę trzech zielonych siłowni zewnętrznych w trzech miejscowościach. Na inwestycję o wartości 100 440,63 zł składają się środki z Urzędu Marszałkowskiego 94 833,00 zł (na tę kwotę wystawiono fakturę) oraz świadczenie nieodpłatne mieszkańców (wolontariat) o wartości 5607,63 zł.
Czy należy przyjąć inwestycję jako jeden środek trwały, czy należy jej wartość podzielić przez 3, oddzielnie dla każdej miejscowości, za stawką amortyzacyjną dla grupy 8 KŚT 20% jako zielone siłownie zewnętrzne?
Czy do wartości środka trwałego doliczyć wartość wolontariatu, czy wolontariat zaksięgować na koncie pozabilansowym i wykazać przy rozliczeniu projektu?

Zakup urządzenia grzewczego w planie finansowym

W jednym z budynków należących do gminnego ośrodka kultury (GOK) planowany jest zakup i montaż urządzenia grzewczego. Zakup urządzenia zostanie sfinansowany ze środków rady sołeckiej, natomiast koszt montażu pokryje GOK. Tworząc plan finansowy, instytucja kultury zaplanowała na remonty kwotę 4000 zł. Oprócz zakupu oraz montażu należy również ponieść koszty instalacji oraz przyłączenia gazu, na co instytucja ma otrzymać od organizatora dotację celową.
Czy instytucja kultury powinna ująć kwotę 4000 zł w planie finansowym jako remont, pozostałe usługi czy też jako wydatek inwestycyjny?
Jak ująć dotację celową w planie finansowym?