wkład własny

Wkład własny w projekcie wspólnym

Od organizatora biblioteka otrzymała dotację celową na pokrycie wkładu własnego innej instytucji kultury, która jest liderem w projekcie „Informatyzacja bibliotek”. Lider przekazał bibliotece notę księgową zobowiązującą bibliotekę do przekazania wkładu własnego. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt oraz oprogramowania. W ramach kosztów znajdą się również usługi wdrożeniowe.
Jak zaksięgować wpływ dotacji na ten cel oraz przekazanie środków dla lidera projektu?
Czy wydatki na nabyte w ramach projektu środki trwałe, tj. na oprogramowanie oraz usługi wdrożeniowe, powiększą fundusz instytucji kultury?

Przekazanie liderowi projektu środków pieniężnych z dotacji celowej — wkład własny do termomodernizacji

Instytucja kultury chce przekazać otrzymaną od organizatora dotację celową na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych innej instytucji kultury, która jest liderem w projekcie o dofinansowanie termomodernizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Czy jest to możliwe i jak to należy ująć w planie finansowym obydwu instytucji?

Wkład własny w programie nie z dotacji podmiotowej

Biblioteka otrzymała dotację z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” na zakup komputerów. Jej wkład własny ma wynosić 15% wartości sprzętu.
Czy wkład własny biblioteka może sfinansować z dotacji podmiotowej?

Wkład własny na realizację projektu a fundusz instytucji kultury

W 2012 r. biblioteka realizowała zadanie w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury projekt uwzględniający potrzeby czytelnika niepełnosprawnego — ostatni etap. Koszt projektu ogółem wynosił 424 000 zł. Z tego dotacja na realizację elewacji z dociepleniem wynosiła 120 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN) i 76 000 zł od organizatora. Natomiast wkład własny biblioteki na zakup i montaż platformy zewnętrznej pionowej oraz przebudowę wejść wynosił 228 000 zł. Aby otrzymać dofinansowanie MKiDN biblioteka zadeklarowała wkład własny 180 000 zł. Amortyzację zwiększonej wartości budynku biblioteka rozliczała sukcesywnie poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów i pozostałe przychody operacyjne (dotację inwestycyjną). Czy w tym przypadku wysokość wkładu własnego na zakup platformy i przebudowę wejść można przeksięgować z funduszu instytucji na rozliczenia międzyokresowe przychodów i odpis amortyzacyjny miesięczny rozliczać poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów i pozostałe przychody operacyjne?