wolontariat

Świadczenia dodatkowe na rzecz wolontariuszy przekazywane przez instytucję kultury

Instytucja kultury w ramach podziękowania za udział w koncercie, który organizuje, chce rozdać wolontariuszom nieodpłatnie bony podarunkowe o wartości 50 zł do jednej z sieci sklepów z logo imprezy.
Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Czy źródłem finansowania takiego bonu może być dotacja podmiotowa czy muszą to być środki własne?
Czy takie przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub VAT?

Zaprojektuj wsparcie, czyli jak przygotować ofertę ciekawą i dla wolontariuszy, i dla siebie?

 • Wolontariat to transakcja wiązana oparta na wzajemnych korzyściach
 • Podstawą współpracy z wolontariuszami jest przemyślany i atrakcyjny program wolontariacki
 • Gdy wiemy, kogo oraz dlaczego szukamy, i potrafimy o tym mówić, jest ogromna szansa, że osiągniemy sukces

Porozumienie wolontariackie ze współmałżonkiem dyrektora instytucji kultury

Instytucja kultury nie ma podpisanej umowy na prace związane z obsługą informatyczną ośrodka kultury.
Czy prace informatyczne może wykonywać informatyk, który za usługi nie pobiera wynagrodzenia — wszystkie zadania wykonuje na zasadzie wolontariatu?
Czy jeśli tym informatykiem jest mąż dyrektorki instytucji kultury, to może ona zawrzeć z mężem umowę o wolontariacie, w tym także umowę powierzenia danych osobowych? Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?

Wolontariusz w instytucji kultury

 • Instytucje kultury bardzo często borykają się ze zbyt dużą ilością zadań, a za małą liczbą rąk do pracy
 • Dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po wsparcie wolontariuszy
 • Instytucje kultury są doskonałym miejscem do zdobywania szerokiego wachlarza umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym

[COVID-19] W grupie raźniej! Czyli wolontariat w czasach pandemii

 • Wolontariat można realizować osobiście i za pośrednictwem Internetu
 • E-wolontariat to nowe możliwości i mniejsze ograniczenia, warto by uzupełnił ten tradycyjny
 • Wolontariat świadczony bezpłatnie nie oznacza bezinteresowności ani braku kosztów ze strony instytucji

Koszty udziału wolontariusza w szkoleniu

Instytucja kultury współpracuje z dwójką wolontariuszy z zagranicy. Podpisano z nimi porozumienie wolontariackie. Wynika z niego m.in., że instytucja zobowiązuje się zapewnić wolontariuszowi odpowiednie szkolenie niezbędne do pracy w instytucji, które będzie mu potrzebne w jego dalszej aktywności jako wolontariusza i będzie spójne z zakresem świadczeń, które wykonuje.
Instytucja planuje zorganizować dwudniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla pracowników instytucji, ale z udziałem wolontariusza. Instytucja poniesie koszty transportu, wyżywienia oraz noclegów, wraz z kosztami wynajmu sali na szkolenie oraz osobno za samo szkolenie. Wolontariusz pojedzie więc w delegację i wróci transportem razem z pozostałymi uczestnikami wyjazdu.
Czy w tej sytuacji wszystkie wydatki będą kosztem uzyskania przychodów? Zdaniem instytucji, wydatki te mają niewątpliwy związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż ich celem jest zintegrowanie załogi, ale czy fakt, że wolontariusz jedzie razem z załogą instytucji, nie wpłynie na to, że instytucja może odliczyć tego rodzaju wydatki?

Zatrudnianie wolontariuszy w instytucji kultury

Pytania dotyczą zatrudniania wolontariuszy w instytucji kultury.
Jak prawidłowo powinna się nazywać zawarta z wolontariuszem umowa na świadczenie przez niego darmowej pracy?
Czy umowę taką można sporządzić np. na prace porządkowe, na prowadzenie darmowego koła informatycznego dla dzieci itp., czy też praca wolontariusza ma być związana tylko i wyłącznie z imprezami kulturalnymi i pozostałą działalnością kulturalną?
Czy instytucja kultury może zatrudniać wolontariuszy na umowę-zlecenia pracy wolontarystycznej?

Praca dla WOŚP w instytucji kultury

Dyrektor instytucji kultury utworzył sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) i w związku z jej finałem przypadającym na 14 stycznia br. wydał pracownikom polecenie pracy w niedzielę. Pracownicy nie deklarowali przed utworzeniem sztabu, czy chcą podjąć taką pracę.
Czy pracę na rzecz WOŚP należy potraktować jako wykonanie innego polecenia dyrektora, a w związku z tym, czy za wykonaną pracę w niedzielę pracownikom należy się dzień wolny?
Czy jednak należy potraktować ten dzień jako praca pracowników w ramach wolontariatu?

Wolontariat w kulturze — projekty, pomysły, podpowiedzi

 • Wolontariusze są dla instytucji kultury szansą, a wolontariat jest elementem, który sprawia, że instytucja kultury się rozwija
 • Wolontariusze to nie tzw. tania siła robocza, lecz przede wszystkim wartościowi, pełni energii i posiadający różnorodne doświadczenia ludzie, którzy chcą zrobić coś pożytecznego w sektorze kultury
 • Wolontariat to szansa na rozwijanie społecznego oblicza instytucji kultury

Świadczenia wykazywane w informacji PIT-8C

 • W przypadku wykupienia polisy dla wolontariuszy po stronie ubezpieczonych przychód nie powstaje, ponieważ nie ma możliwości przypisania kwoty przychodu konkretnemu podatnikowi, zatem PIT-8C nie wstawia się
 • Kwotę wypłaconego zleceniobiorcy zasiłku chorobowego wykazuje się nie w PIT-11, lecz w PIT-8C
 • Zdaniem Ministra Finansów umorzenie opłat za nieterminowy zwrot książek nie powoduje u czytelnika powstania przychodu w rozumieniu updof

Przychodzi biznes do instytucji kultury, czyli o współpracy w ramach wolontariatu pracowniczego

• Współpraca kultury z biznesem to nie tylko sponsoring czy mecenat • Nawiązanie współpracy z biznesem w programie wolontariatu pracowniczego pomoże poszerzyć ofertę instytucji oraz grono jej odbiorców • Wolontariat pracowniczy jest przejawem społecznego zaangażowania biznesu

Wolontariat Europejski — propozycja dla instytucji kultury realizujących projekty międzynarodowe

Wolontariat Europejski umożliwia wspólną realizację projektów nie tylko z instytucjami z krajów Unii Europejskiej
Choć wymagania wobec instytucji goszczącej są wyższe niż w przypadku krajowego wolontariatu, nie należy się martwić kosztami — pokrywa je Komisja Europejska na podstawie składanych wniosków
Do otrzymania dofinansowania potrzebna jest akredytacja, która potwierdza spełnianie przez goszczącą instytucję minimalnych standardów jakościowych