wpisowe

Import usług a wpisowe na zagraniczny konkurs

W miejsko-gminnym ośrodku kultury działa zespół kameralny, który wybiera się na konkurs do Niemiec. Do zapłaty jest rachunek wystawiony przez niemiecką gminę na kwotę 100 euro tytułem wpisowego na konkurs. Dokument zaksięgowany zostanie na koncie odpowiednich kosztów (zespół 4) oraz na rozrachunku (zespół 2). Do przeliczenia euro przyjęty zostanie średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia rachunku. Ośrodek kultury jest podatnikiem VAT.
Czy takie księgowanie jest właściwe?
Czy wpisowe na konkurs uznać za import usług?

Wpisowe za udział w konkursie poetyckim

Biblioteka organizuje konkurs poetycki, a na pokrycie kosztów zorganizowania eliminacji pobiera opłatę wpisową od uczestników.
Czy wpisowe podlega VAT, a jeśli tak, to jaką stawkę należy zastosować?

Wpisowe za bieg a limit zwolnienia podmiotowego od VAT

Do podstawowych zadań statutowych centrum kultury należy m.in. organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, popularyzacja kultury, kultury fizycznej, sportu, zdrowego stylu życia. Instytucja zarządza obiektami sportowymi, tj. odkrytym basenem kąpielowym, boiskiem sportowym oraz tzw. orlikiem. Dochody z działalności gospodarczej instytucji przeznaczone są na realizację celów statutowych i finansowanie kosztów bieżącej działalności. Centrum korzysta ze zwolnienia podmiotowego od VAT.
Czy organizując bieg i pobierając opłatę startową w postaci wpisowego, instytucja kultury może korzystać ze zwolnienia od VAT i nie wliczać wartości tej sprzedaży do limitu 200 000 zł?

Stawka VAT na opłaty startowe

Instytucja kultury jest jednym z organizatorów biegu i otrzymuje od uczestników wpłaty na konto, tzw. wpisowe.
Jaką stawkę VAT wykazać na fakturach dla uczestników?