wskaźnik proporcji

Prewspółczynnik a proporcja — kiedy stosować?

Instytucja w ramach działalności statutowej organizuje zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne — udział w nich jest zawsze bezpłatny. Otrzymuje również dotację od organizatora, a przychody osiąga tylko z działalności opodatkowanej, np. wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów do kina. Obecnie obrót z działalności statutowej zwolnionej wynosi 0 zł.
Czy proporcja wynosi zatem 100%?
Czy w tym przypadku trzeba stosować tylko prewspółczynnik, czy prewspółczynnik i proporcję?

Dwa budynki instytucji kultury a prewspółczynnik

Instytucja kultury posiada dwa budynki:

  • w jednym z nich (dalej: budynek 1) prowadzi działalność opodatkowaną, zwolnioną i działalność kulturalną niepodlegającą VAT,
  • w drugim natomiast (dalej: budynek 2) prowadzi tylko: działalność zwolnioną od VAT (zajęcia dla dzieci) oraz opodatkowaną VAT (wynajem lokali).

Czy po 1 stycznia 2016 r. w stosunku do kosztów mediów w budynku 1 trzeba zastosować prewspółczynnik, natomiast w budynku 2 można dalej stosować proporcję wyliczoną na podstawie art. 90 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Ustalanie mianownika prewspółczynika dla samorządowej instytucji kultury

Czy samorządowa instytucja kultury, licząc prewspółczynnik VAT metodą określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, dalej: rozporządzenie), w mianowniku powinna ująć:

  • dotacje celowe i środki dotyczące realizacji projektów, które są księgowane na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów,
  • pozostałe przychody operacyjne, np. z tytułu rozliczenia amortyzacji czy rozliczania wynagrodzeń z tytułu pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych,
  • darowizny od innych podmiotów.

Sprzedaż zwolniona i opodatkowana w instytucjach kultury — zasady ustalania wskaźnika proporcji

• Jeśli instytucja prowadzi sprzedaż zwolnioną i sprzedaż opodatkowaną, a nie można jednoznaczne przypisać danego wydatku do poszczególnej sprzedaży, powinna odliczyć VAT za pomocą wskaźnika proporcji • Wskaźnik proporcji ustala się jako udział obrotu opodatkowanego w całkowitym obrocie instytucji kultury • W niektórych przypadkach instytucja może zastosować proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego