wspólna obsługa

Polityka rachunkowości po przekazaniu obsługi finansowo-księgowej do gminy

Samorządowa instytucja kultury w drodze porozumienia przekazała obsługę finansowo-księgową urzędowi gminy.
Kto w takim przypadku odpowiada za przygotowanie odpowiednich dokumentów, takich jak polityka rachunkowości — kierownik instytucji kultury czy kierownik jednostki obsługującej, tj. wójt?

Inwentaryzacja w instytucji kultury obsługiwanej przez Centrum Usług Wspólnych

Od stycznia 2017 r. bibliotekę publiczną obsługuje Centrum Usług Wspólnych (dalej: CUW).
Jeżeli to kierownik CUW zarządza przeprowadzenie inwentaryzacji, to kto wydaje zarządzenie o inwentaryzacji dla poszczególnych filii?
Czy dyrektor biblioteki może być powołany w takim przypadku do składu komisji inwentaryzacyjnej?

Przekazanie finansów do gminy

Od 1 stycznia 2017 r. gminna instytucja kultury przekazała finanse i płace nowo powstałemu zakładowi do rozliczeń — centrum usług wspólnych.
Czy należało zamknąć księgi instytucji kultury i sporządzić sprawozdania za 2016 r.?
Czy należy o fakcie przekazania finansów i płac poinformować ZUS, urząd skarbowy i GUS?
Kto powinien sporządzić PIT-11 — informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy — za 2016 r.?
Jak płynnie przekazać dokumenty?