współpraca z organizacją pozarządową

Współpraca instytucji kultury z kołem gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) oraz zespoły ludowe działające przy KGW w gminie objęte są opieką domu kultury. Jednym z celów statutowych domu kultury jest współpraca z KGW poprzez wspieranie ich działalności w zakresie kultywowania tradycji ludowych poprzez imprezy kulturalne, konkursy i przeglądy folklorystyczne. Dom kultury zapewnia przewozy członków KGW na przeglądy i konkursy, pomoc merytoryczną i — w miarę możliwości — pomoc finansową przy organizowaniu spotkań i imprez o charakterze folklorystycznym, a także instruktora muzycznego. Obecnie KGW to odrębne podmioty, które posiadają osobowość prawną i podlegają wpisaniu do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Czy w związku z tym współpraca KGW z domem kultury może odbywać się na tych samych zasadach co dotąd, tzn. czy dom kultury może finansować KGW jak do tej pory?

Współpracę z organizacjami pozarządowymi powinien przewidywać statut instytucji kultury

Biblioteka jest w trakcie zmiany statutu. Chce realizować wspólne projekty z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność kulturalną i oświatową i np. przekazywać lub otrzymywać fundusze na wkład własny do projektu.
Jak prawidłowo powinien brzmieć zapis w statucie o współpracy z tymi podmiotami?

Finansowanie zewnętrznych podmiotów przez instytucję

Źródłem finansowania działalności samorządowej instytucji kultury jest dotacja podmiotowa oraz przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Dwa stowarzyszenia, z którymi instytucja współpracuje od kilku lat, przystępują do realizacji projektów związanych z Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Instytucja kultury jest partnerem w realizacji tych projektów poprzez udostępnianie sal na spotkania oraz współuczestniczenie w organizacji zajęć. Chce ona udzielić pożyczek dla stowarzyszeń na opłacenie pierwszych faktur. Pożyczki te będą przeznaczone na zapewnienie płynności realizacji projektów i zwrócone zaraz po otrzymaniu środków. W statucie instytucji widnieje zapis o współpracy ze stowarzyszeniami z terenu gminy oraz nie ma zapisu zabraniającego wprost udzielenia pożyczki.

  • Czy jako jednostka sektora finansów publicznych instytucja może w ogóle udzielać takich pożyczek?

Drugie pytanie dotyczy wydatkowania dotacji od organizatora.

  • Czy miejski ośrodek kultury może pokryć koszty przejazdu uczestników klubu miłośników teatru niebędącego w strukturach miejskiego ośrodka kultury?

Umowa o współpracy z organizacją pozarządową

• Możliwość współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowej muszą przewidywać statuty tych podmiotów • Umowa może dotyczyć realizacji określonego projektu lub współpracy obliczonej na dłuższy czas • Umowę zawsze podpisują osoby upoważnione do reprezentowania instytucji i organizacji