wycena

Wartość początkowa muzealiów

Muzeum kupiło od osoby prywatnej kilka muzealiów. Sporządzona została umowa, na której każda rzecz jest wyszczególniona z ceną (ceny były negocjowane, żeby zakupu dokonać za jak najmniejszą kwotę). Teraz okazuje się, że dyrektor chce ponownie wycenić zakupione przedmioty, ponieważ rzeczywista ich wartość jest o wiele większa. W księgach wartość jest wprowadzona w cenie zakupu, księgowy musi rozliczyć umowę i wydatek.
Jak zaksięgować taką sytuację?

Nieodpłatne przekazanie w 100% zamortyzowanych środków trwałych i wyposażenia

Urząd gminy przekazał nieodpłatnie instytucji kultury w 100% zamortyzowane środki trwałe i wyposażenie. Z dokumentu PT „Protokół przekazania — przejęcia środka trwałego” wynika, że całość jest w 100% umorzona.
Czy w księgach rachunkowych należy ująć te środki trwałe i wyposażenie w wartości netto i czy to oznacza, że są one bez wartości?
Jaka ująć w księgach rachunkowych przekazanie tych składników majątku?

Kto wycenia nieodpłatnie otrzymane usługi?

Pytanie dotyczy wyceny nieodpłatnych usług wykonywanych przez inne podmioty na rzecz instytucji kultury, np. bezpłatnego wypożyczenia barierek ochronnych na imprezę.
Z art. 28 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) wynika, że jeśli instytucja kultury nie może ustalić ceny nabycia składnika aktywów przyjętego nieodpłatnie, to wycenia go według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Natomiast, gdy nie można ustalić ceny sprzedaży netto, to należy w inny sposób określić jego wartość godziwą (art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

  • Kto i w jaki sposób dokonuje tej wyceny?
  • Czy może to być komisja złożona z pracowników, księgowy, a może dokonujący świadczenia?
  • Czy wyceny można dokonać poprzez telefoniczne lub internetowe rozeznanie rynku?
  • Co jest dokumentem potwierdzającym dokonanie wyceny — podpisany przez członków komisji protokół czy notatka służbowa?