wycena aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów na koniec roku

• Prawidłowa wycena aktywów i pasywów pozwala na sporządzenie rzetelnego sprawozdania finansowego • Zasady wyceny powinny znaleźć odzwierciedlenie w polityce rachunkowości instytucji kultury • Instytucji nie wolno wykazywać w bilansie wartości aktywów w wartości wyższej niż możliwa do uzyskania na rynku