wycena dzieł sztuki

Ewidencja obrazów powstałych na plenerze malarskim

Instytucja kultury w ramach organizowanego pleneru malarskiego zapewnia niezbędne materiały (farby, podobrazia) oraz noclegi dla osób biorących w nim udział. Twórca podczas pleneru wykonuje dwa obrazy; jeden z nich zostaje w instytucji. W przyszłości instytucja planuje sprzedaż tych obrazów. Z każdym uczestnikiem pleneru instytucja podpisuje umowy o bezpłatne przekazanie praw majątkowych do wykonanych obrazów. Polityka rachunkowości instytucji zawiera zapis, iż za środki trwałe uważa się składniki majątku o wartości powyżej 3500 zł, a składniki poniżej tej kwoty traktowane są jak materiały i wykazywane w pozabilansowej ewidencji ilościowej (książce inwentarzowej).
Czy obrazy należy zatem potraktować jak materiały i wpisać jedynie do ewidencji pozabilansowej?
Co należy zrobić z bezpłatnie przyjętymi prawami majątkowymi do obrazów?

Wycena odnalezionych obrazów

W latach 70. ubiegłego stulecia dom kultury był organizatorem pleneru malarskiego dla artystów plastyków — twórców lokalnych. W tym roku podczas porządków została odnaleziona skrzynia z kilkoma obrazami z tego pleneru. Obrazy (olejne i akwarele) są darowizną dla domu kultury. Czy należy je wycenić i przyjąć na stan, czy wystarczy sporządzić spis bez określenia wartości?