wydatki bieżące

Dotacja na inwestycje i na wydatki bieżące

Instytucja kultury otrzymała z MKiDN dotację do wykorzystania na wydatki inwestycyjne w wysokości 48 920 zł oraz na wydatki bieżące w wysokości 3080 zł.
Wpływ dotacji na wydatki bieżące instytucja ujęła na koncie 710 „Sprzedaż pozostałych usług”, a dotację na środki trwałe na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Czy jest to prawidłowe i w jaki sposób zaksięgować zakup środków trwałych amortyzowanych w czasie, a jak niskocennych środków trwałych sfinansowanych z tej dotacji?

Dotacja podmiotowa finansuje wydatki bieżące

Przyznana na rok 2020 dotacja podmiotowa nie wystarczy na pokrycie wszystkich zobowiązań instytucji kultury. W związku z tym oraz z faktem, że przez długi czas instytucja nie osiągała własnych przychodów ze względu na zamknięcie z powodu COVID-19, już teraz wiadomo, że rok 2020 instytucja zakończy stratą oraz zadłużeniem.
Czy z dotacji przyznanej przez organizatora na rok 2021 instytucja może zapłacić zaległe faktury z roku 2020 i rozliczyć nimi dotację?

Zakup i montaż klimatyzatorów — zwiększenie wartości początkowej budynku czy wydatki bieżące?

Biblioteka zamierza zamontować 4 klimatyzatory ścienne. Podłączone będą do istniejącej już klimatyzacji, która była wykonana podczas modernizacji budynku w 2014 r. Wartość początkowa budynku została wówczas zwiększona o nakłady poniesione na modernizację.
Obecnie planowany koszt 4 klimatyzatorów wraz z montażem wynosi 33 000 zł. Koszt jednego klimatyzatora wynosi 3490 zł, natomiast montaż 4 klimatyzatorów to kwota 19 065 zł.
Czy ująć te koszty jako nakłady inwestycyjne, zwiększające wartość początkową budynku?
Czy też zakup i montaż klimatyzatorów zakwalifikować jako wydatki bieżące?
Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych tę operację?

Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach

• W sprawozdaniu Rb-Ws wykazuje się tylko wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, udokumentowane opłaconą fakturą lub innym dokumentem księgowym • Wydatkami strukturalnymi nie są wydatki bieżące służące podstawowemu funkcjonowaniu instytucji • Zakupy inwestycyjne środków trwałych służące do prowadzenia działalności kulturalnej są wydatkiem strukturalnym

Przeznaczenie środków na cele niewskazane w statucie

W wyniku zmian w statucie instytucji kultury dodano zapis: „Dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności (sprzedaż biletów, usług reklamowych, wyświetlanie filmów itp.) mogą być wykorzystane wyłącznie na koszty działalności bieżącej i zobowiązania”. Czy w takiej sytuacji instytucja może wydatkować uzyskane dochody na zakupy inwestycyjne, tj. składniki majątku o wartości powyżej 3500 zł?