wydatki i koszty w planie finansowym

Przychody i koszty w planie finansowym muzeum

Czy w planie finansowym muzeum należy ujmować:

  • koszty związane z bezpłatnym przekazaniem wydawnictw muzealnych,
  • VAT niepodlegający odliczeniu (jako koszt) oraz VAT zwracany przez urząd skarbowy (jako przychód),
  • koszty i przychody związane z zaokrąglaniem VAT oraz wynagrodzenie muzeum jako płatnika podatku dochodowego z tytułu PIT-4,
  • koszt i przychód związany z bezpłatnym otrzymaniem księgozbioru,
  • zakup muzealiów o wartości do 3500 zł, co jest wydatkiem, a nie stanowi zgodnie z przepisami kosztu?

Rozliczenie dotacji: kosztowo czy według wydatków?

Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych). W planie tym należy ująć m.in. przychody i koszty. Czy zatem amortyzacja środków trwałych stopniowo umarzanych, która jest kosztem a nie wydatkiem, powinna być ujmowana w planie finansowym przedstawionym organizatorowi, skoro dotacja podmiotowa ma być rozliczona według wydatków? Problem również dotyczy zobowiązań, które dotyczą roku bieżącego, np. opłata za c.o. za grudzień, a zapłata następuje w styczniu lub w lutym roku następnego. Czy w związku z tym może należy przedstawić organizatorowi inny plan finansowy — według wydatków instytucji kultury a nie według kosztów?
Koszty instytucji kultury są zazwyczaj wyższe od wydatków za dany rok budżetowy. Wynikają one z kosztów amortyzacji i kosztów grudniowych, na które nie ma pokrycia w dotacji. Dotacja powinna być bowiem rozliczona po wydatkach, co powoduje powstanie straty w bilansie i w rachunku zysków i strat.