wydatki strukturalne

Instytucje kultury nie sporządzają sprawozdania Rb-WS za 2017 r.

Czy instytucje kultury nadal mają obowiązek ewidencjonowania wydatków strukturalnych i czy składają Rb-Ws za 2017 r.?

Wydatki strukturalne

Biblioteka publiczna zawarła umowę o dzieło z lokalnym artystą. Zobowiązał się w niej do wykonania szyldu dla biblioteki oraz płaskorzeźb przedstawiających postaci bajkowe oraz postaci związane z tradycjami lokalnymi. Ponadto biblioteka wydaje książkę o społeczności lokalnej i w związku z tym zawarła inną umowę o dzieło dotyczącą przygotowania monografii do druku oraz osobno otrzymała fakturę za druk książki. Książka będzie dla czytelników nieodpłatna. Biblioteka pokrywa koszty z własnych środków.
Czy wydatki na monografię można zaliczyć do wydatków strukturalnych z kodem 60 Kultywowanie i promocja tradycji regionalnych oraz tradycyjnej, charakterystycznej dla regionu, twórczości artystycznej, form rzemiosł i zawodów?
Czy wykonanie szyldu również można zaliczyć do wydatków strukturalnych?

Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach

 • Wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej 2014–2020 nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-WSa za 2016 r.
 • Wydatki na zakup księgozbioru nie zawsze są wydatkami strukturalnymi
 • Ani remont kawiarni, ani zakup wyposażenia, instrumentów muzycznych czy ubiorów dla orkiestry nie są wydatkami strukturalnymi

Wydatki na promowanie nowych technologii to wydatki strukturalne

Instytucja kultury, której celem statutowym jest edukacja i upowszechnianie kultury, w ramach bieżącej działalności organizuje imprezy i wydarzenia (spotkania z aktorami, filmowcami itd.). Pewne wydarzenia instytucja organizuje co roku, jednak nie są to wydarzenia związane z powszechnie obchodzonymi świętami, takimi jak np. Dzień Kobiet czy Dzień Dziecka, gdyż takich nie kwalifikuje się jako wydatków strukturalnych. Są to natomiast imprezy związane z promowaniem nowych technologii, które różnią się programem, zapraszanymi artystami, ale ich cel jest ten sam.
Czy wydatki na imprezy polegające na promocji nowych technologii można zakwalifikować jako wydatki strukturalne?
Czy wydatki związane z organizacją bezpłatnych szkoleń i warsztatów w przypadku instytucji kultury są wydatkami strukturalnymi?
Co w przypadku, kiedy instytucja otrzymuje dotację bieżącą celową na przeprowadzenie warsztatów?

Wydatki strukturalne w muzeum

Czy dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu pomiarowego do monitorowania wilgotności i temperatury o wartości 130 000 zł jest dla muzeum wydatkiem strukturalnym?

Sprawozdanie z wydatków strukturalnych tylko w formie elektronicznej

Pytanie dotyczy formy przesłania sprawozdania z wydatków strukturalnych do organizatora.
Czy instytucja kultury powinna przesyłać je w formie pisemnej, czy na skrzynkę podawczą, i jak je podpisać, jeżeli instytucja nie ma konta w ePUAP, a swoje osobiste konto posiada tylko główny księgowy?

Koszty realizacji programu z Fundacji Kronenberga są wydatkiem strukturalnym

Biblioteka stara się o dofinansowanie z Fundacji Kronenberga na realizację programu. W ramach tego programu przewidziane są nagrody rzeczowe dla dzieci biorących w konkursie.
Czy koszt zakupu nagród należy ująć jako koszty programowe?
Czy wynagrodzenie dla osoby przygotowującej wniosek i koordynującej całe zadanie należy ująć w kosztach programowych czy administracyjnych?
Czy wydatki związane z programem dofinansowane przez fundację są wydatkami strukturalnymi dla biblioteki?

Promocja czytelnictwa to wydatek strukturalny

 • Biblioteka organizuje spotkania literackie z autorami na miejscu i w innych placówkach. Wpływy z wystawionych innym bibliotekom faktur za spotkania literackie z danym autorem biblioteka przeznacza na sfinansowanie kolejnego spotkania literackiego. Biblioteka organizuje także spotkania literackie sfinansowane z Programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet Promocja czytelnictwa. Czy wydatek sfinansowany wpływem od innych bibliotek, a także z programu MKiDN można zaliczyć do wydatków strukturalnych w kodzie 60?
 • Biblioteka publiczna utrzymuje się z dotacji podmiotowej. W statucie biblioteki jest zapis, że celem biblioteki jest m.in. organizacja zadań dla społeczeństwa. Czy organizacja prelekcji w celu promocji czytelnictwa, stażu dla osoby bezrobotnej (bon stażowy), zakup plakatów promujących czytelnictwo są wydatkiem strukturalnym, skoro wydatki finansowane z dotacji bieżącej nie mogą być wydatkami strukturalnymi?

Wydatki strukturalne w pytaniach i odpowiedziach

• W sprawozdaniu Rb-Ws wykazuje się tylko wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, udokumentowane opłaconą fakturą lub innym dokumentem księgowym • Wydatkami strukturalnymi nie są wydatki bieżące służące podstawowemu funkcjonowaniu instytucji • Zakupy inwestycyjne środków trwałych służące do prowadzenia działalności kulturalnej są wydatkiem strukturalnym

Wydatki strukturalne w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Od początku 2014 r. obowiązuje nowa definicja wydatków strukturalnych • Zakup eksponatu muzealnego czy wynagrodzenie dla instruktorów to wydatek bieżący, który służy zapewnieniu podstawowego funkcjonowania instytucji kultury • Oprogramowanie do ewidencji środków trwałych oraz remont budynku muzeum jest wydatkiem strukturalnym

Dotacja na Internet w Programie „Orange dla bibliotek”

Biblioteka w maju 2014 r. otrzymała dotację w ramach Programu „Orange dla bibliotek” 1900 zł. Na podstawie wyciągu bankowego zaksięgowano ją następująco:

 • Wn 131 „Rachunek bankowy”,
 • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Natomiast opłaty za dostęp do Internetu od początku 2014 r. biblioteka na podstawie faktur ujmuje na kontach:

 • Wn 402 „Usługi obce”,
 • Ma 201 „Rozrachunki z tytułu dostaw i usług”.

Czy dotację powinno się ująć na konto 700 „Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych”, skoro koszty Internetu są na kontach zespołu 4?
Jedynym źródłem przychodów biblioteki jest dotacja od organizatora ewidencjonowana na kontach:

 • Wn 131 „Rachunek bankowy”,
 • Ma 700 „Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych”.

Czy należy utworzyć oddzielne konta, aby było widać rozliczenie tych środków? Czy wydatki na Internet w kwocie 1900 zł są wydatkiem strukturalnym?

Wydatki strukturalne w domu kultury

Które z wydatków ponoszonych przez samorządowy dom kultury na:

 • organizację: imprezy sylwestrowo-noworocznej dla mieszkańców gminy, Andrzejek i Mikołajek dla dzieci i młodzieży, Dnia Matki i Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, majówki, pikniku wakacyjnego, imprezy dla dzieci w okresie ferii zimowych, pokazów kulinarnych, imprez w okresie świątecznym, np. koncertów, występów artystycznych;
 • zakup przedstawień i spektakli teatralnych, projekcji filmowych z wolnym wstępem,

należy zaliczyć do wydatków strukturalnych?