wykluczenie wykonawcy

Potwierdzenie należytego wykonania usług po zmianie wspólników w spółce cywilnej

Firma działająca w formie spółki cywilnej złożyła ofertę w organizowanym przez ośrodek kultury przetargu nieograniczonym na organizację obozów letnich dla dzieci. Przed dniem złożenia oferty w firmie zmienili się przedsiębiorcy ją tworzący. Natomiast nazwa firmy, miejsce wykonywania działalności, NIP oraz REGON – nie uległy zmianie. Firma w nowym składzie złożyła wymagany przez ośrodek kultury jako zamawiającego dokument, tj. potwierdzenie należytego wykonania usług. Jednak doświadczenie w wykonywaniu usług posiadali poprzedni wspólnicy tej spółki, a przedsiębiorcy obecnie tworzący tę firmę go nie posiadają.

  • Czy obecni przedsiębiorcy — wspólnicy w spółce — mogą posługiwać się wiedzą i doświadczeniem wcześniejszych przedsiębiorców tworzących firmę, którzy obecnie nie prowadzą tego rodzaju działalności gospodarczej?
  • Czy firma może posługiwać się poświadczeniami należytego wykonania usług zrealizowanych przez wcześniejszych przedsiębiorców prowadzących firmę, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu?

Nowe zamówienia publiczne w instytucjach kultury

• Jeśli instytucja udziela z wolnej ręki zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, może zrezygnować ze stosowania niektórych procedur • Instytucja kultury jako kryterium wyboru ofert może wybrać cenę albo cenę i inne parametry takie jak jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia czy koszty eksploatacji • Instytucja może wykluczyć wykonawcę z postępowania, jeśli w przeszłości wykazał się nierzetelnością