wynagrodzenie chorobowe

Przerwy pomiędzy okresami zasiłkowymi

Pracownica instytucji kultury od 3 do 9 marca 2020 r. korzystała z urlopu z powodu opieki nad dzieckiem, a następnie od 17 do 19 czerwca 2020 r. chorowała. Wówczas podstawa wynagrodzenia chorobowego została wyliczona na nowo, bowiem przerwa między okresami pobierania zasiłków była dłuższa niż 3 miesiące, a nieobecność w pracy spowodowana została różnymi przyczynami. Kolejno pracownica przebywała na zasiłku opiekuńczym od 23 do 25 września 2020 r. oraz na zwolnieniu lekarskim od 19 do 30 października 2020 r.
Czy podstawę zasiłków wyliczać na nowo ze względu na rodzaj zwolnienia od pracy i okres przerw pomiędzy nieobecnościami w pracy?

Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy wypłacane jednorazowo w instytucji kultury

Regulamin wynagradzania pracowników instytucji kultury przewiduje nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, które są wypłacane jednorazowo. Czy nagrody te należy wliczać do podstawy: wynagrodzenia za urlop, ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego?

Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego pracownika instytucji kultury, któremu należy się premia?

• W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się tych składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy, regulaminem wynagradzania albo umowami o pracę, jeżeli są one wypłacane pracownikowi za okres pobierania tego zasiłku • Pracownikowi korzystającemu ze zwolnienia lekarskiego przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, którego podstawa wymiaru nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po potrąceniu 13,17% tego wynagrodzenia • Sposób uzupełnienia wynagrodzenia za miesiące, za które pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z powodu choroby, zależy od tego, czy otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości czy wynagrodzenie zmienne

Premia motywacyjno-uznaniowa a wynagrodzenie za czas choroby

Pracownica ośrodka kultury w październiku 2013 r. przebywała na zwolnieniu chorobowym 7 dni. Jej płaca zasadnicza wynosi 2400 zł, natomiast za październik 2013 r. wynagrodzenie za czas przepracowany wynosi 1760 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania ośrodka kultury oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownicy mogą otrzymać premię motywacyjno-uznaniową za przepracowany miesiąc w wysokości od 3% do 15% wynagrodzenia zasadniczego. Premia jest przyznawana za bardzo dobre wykonanie obowiązków oraz za wprowadzenie innowacji w trakcie realizacji zadania dającego pozytywne efekty. Od jakiej kwoty wynagrodzenia zasadniczego należy liczyć premię pracownicy: czy od kwoty 2400 zł (po uzupełnieniu), czy od 1760 zł?

Dodatek stażowy a wynagrodzenie za czas choroby

Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w ośrodku kultury pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowują prawo do pełnego dodatku stażowego. W październiku 2013 r. pracownik, któremu przysługuje dodatek stażowy w kwocie 320 zł, przebywał na zwolnieniu lekarskim 5 dni. Jak należy ustalić kwotę dodatku, od której nie pobiera się składek na ubezpieczenie społeczne?

Zasady ustalania podstawy świadczenia chorobowego dla pracowników instytucji kultury

Jak ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego przy założeniu, że pracownik instytucji kultury otrzymuje dodatek stażowy? Regulamin wynagradzania w instytucji kultury nie przewiduje innych odrębnych zasad niż te, które znajdują się w przepisach ogólnych.

Dodatek stażowy a choroba pracownika

Jak wypłacić dodatek za wysługę lat na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania), w przypadku gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim? Czy można to wliczyć do podstawy dziennego wynagrodzenia i wypłacić nie w pełnej wysokości — tylko odpowiednio pomniejszony?

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika w wieku powyżej 50. roku życia

• Pracownicy instytucji kultury powyżej 50. roku życia w razie niezdolności do pracy zachowują prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres do 14 dni w roku kalendarzowym • Za okres pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, zasiłek chorobowy dla tych osób wynosi 80% podstawy wymiaru • Za pobyt w szpitalu od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, zasiłek chorobowy wynosi 70% podstawy wymiaru

Nagroda roczna dyrektora i głównego księgowego w podstawie wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego

• Za podstawę wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego instytucja powinna przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy • Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia, z wyjątkami wymienionymi w ustawie zasiłkowej • Premie i inne składniki wynagrodzenia wypłacone za okres dłuższy niż miesiąc zawsze uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku