wynagrodzenie głównego księgowego

Zmniejszenie wynagrodzenia głównego księgowego

Czy nowy dyrektor może zmniejszyć wynagrodzenie — płacę zasadniczą — tylko głównemu księgowemu i jaka musiałaby być do tego podstawa prawna?

Wniosek o nagrodę roczną dla księgowego

W instytucji kultury nie ma regulaminu wynagradzania głównego księgowego. Problem stanowi kwestia terminu wypłacania nagrody rocznej.
Czy ona może być wypłacona w miesiącu, w którym zadecyduje o tym dyrektor, czy np. po zatwierdzeniu przez radę gminy sprawozdania finansowego?
I co powinno być podstawą do wypłacenia tej nagrody — czy złożony wniosek (jeśli tak, to kto ten wniosek sporządza i do kogo kieruje), czy też, tak jak do tej pory, pismo skierowane do adresata nagrody (księgowego) informujące o nagrodzie i jej wysokości?

Pełniący obowiązki głównego księgowego a premia

Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników muzeum przyznaje się kwartalnie premie za przepracowany kwartał z dołu, np. wypłata premii za III kwartał następuje do końca pierwszego miesiąca następującego po upływie kwartału, za który została przyznana.
Czy pracownik pełniący obowiązki (p.o.) głównego od 1 lipca 2018 r. może otrzymać premię?
Czy p.o. zastępcy dyrektora również może otrzymać premię?

Dodatkowe wynagrodzenie głównego księgowego

Instytucja kultury zatrudnia 15 osób. Dział księgowości jest jednoosobowy, dział kadr również. W przypadku nieobecności osoby prowadzącej kadry i dział administracyjny — jej obowiązki przejmuje księgowa.
Główny księgowy jednostki samorządowej, zgodnie z wprowadzonym zarządzeniem dyrektora regulaminem kontroli zarządczej, sprawuje nadzór nad jej realizacją, wspólnie z dyrektorem odpowiada za całość kontroli zarządczej w jednostce oraz analizuje i sporządza dokumentację. Wykracza to poza zwykłe obowiązki głównego księgowego.
W jakiej formie można księgowej wypłacić wynagrodzenie za czasowe wykonywanie dodatkowych obowiązków?
Czy w związku z przejęciem nowych obowiązków główny księgowy powinien otrzymać na piśmie nowy zakres obowiązków oraz podwyżkę wynagrodzenia?

Umowa-zlecenie dla głównego księgowego

W projekcie dofinansowywanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewidziane są środki na obsługę finansową zadania, którą w instytucji kultury wykonuje główny księgowy – jedyna osoba odpowiedzialna w niej za sprawy związane z administracją i finansami. Rozliczanie projektu to czynności bardzo zbliżone do zakresu obowiązków na stanowisku głównego księgowego, ale wymaga dodatkowego czasu pracy. W jego zakresie obowiązków nie ma zaś mowy o rozliczaniu środków pozyskanych spoza budżetu organizatora i dochodów własnych. Głównemu księgowemu poza wynagrodzeniem miesięcznym nie można przyznać żadnych dodatków specjalnych ani nagród (zabrania tego Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dalej: ustawa kominowa). MKiDN z kolei zastrzega sobie możliwość dofinansowania kosztów z wyłączeniem płac pracowników etatowych.
Czy główny księgowy (w związku z obsługą projektu – bądź częścią prac, których nie ma w zakresie obowiązków) może zawrzeć umowę-zlecenie z pracodawcą?
Czy istnieje jakaś inna możliwość, aby wypłacić głównemu księgowemu wynagrodzenie za udział w projekcie?

Przeciętne wynagrodzenie jako podstawa do wyliczenia nagrody rocznej

Za 2015 r. dyrektorowi i głównemu księgowemu instytucji kultury przyznano nagrodę roczną w wysokości odpowiedniego procenta przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za rok poprzedzający wypłatę nagrody.
Dodatkowo główny księgowy w 2013 r. otrzymał nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy i w 2014 r. za 25 lat pracy, w związku z udokumentowaniem po 16 miesiącach od przyznania nagrody niższego stopnia, prawa do nagrody wyższego stopnia.
Jak ustalić przeciętne wynagrodzenie osób zarządzających instytucją kultury dla obliczenia nagrody rocznej?

Wynagrodzenie osób zarządzających instytucją kultury

Pytania dotyczą wynagrodzeń osób zarządzających muzeum — dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego.
Czy pracownicy instytucji kultury zatrudnieni na stanowisku dyrektora i jego zastępcy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie – na podstawie umowy o dzieło, w szczególności za napisanie tekstu do katalogu, redakcję naukową, pełnienie funkcji kuratora wystawy. Czy działania te podlegają pod Ustawę z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?
Czy oprócz nagrody rocznej dyrektor może przyznać swojemu zastępcy i głównemu księgowemu dodatkową nagrodę na podstawie obowiązującego regulaminu w muzeum?
Czy główny księgowy zatrudniony na umowę o pracę w instytucji kultury może brać udział w projekcie i zawrzeć umowę-zlecenie na czas udziału w projekcie?

Nagroda roczna dla głównego księgowego — liczy się zajmowanie stanowiska przez cały rok

Główna księgowa gminnego ośrodka kultury (GOK) od sierpnia 2015 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu zagrożonej ciąży, a w październiku urodziła dziecko i do końca roku korzystała z urlopu macierzyńskiego. Na czas jej nieobecności na podstawie umowy na zastępstwo pracuje inna osoba. Nagroda roczna dla głównego księgowego w GOK jest jedyną formą dodatkowego wynagrodzenia, jaką osoba zatrudniona na tym stanowisku może otrzymać — nie przysługują mu żadne premie, dodatki specjalne ani nagrody za szczególne osiągnięcia, a ponieważ jest to stanowisko samodzielne, to nie otrzymuje też dodatku funkcyjnego.
Od 1 października 2015 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa). Zmiany w ustawie kominowej wprowadził art. 111 Ustawy z 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (dalej: nowelizacja ustawy kominowej). Z dodanego do ustawy kominowej art. 10 ust. 1b wynika m.in., że można przyznać nagrodę roczną uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków. Do nowelizacji ustawy kominowej nie wydano żadnych przepisów przejściowych.
Czy to oznacza, że nie można przyznać i wypłacić głównej księgowej (będącej na macierzyńskim i tej, która jest na zastępstwo) nagrody rocznej proporcjonalnie za okres przepracowany — odpowiednio 7 i 5 miesięcy?

Zarządzenie w sprawie wynagrodzenia zastępcy dyrektora i głównego księgowego

Pytanie dotyczy tworzenia wewnętrznych aktów prawnych określających zasady obliczania i wypłat wynagrodzenia kadry zarządzającej państwowego muzeum.

  • Czy dyrektor powinien wydać zarządzenie w sprawie wynagradzania swoich zastępców i głównego księgowego?
  • Czy zasady wynagradzania dyrektora powinien określać dokument wydany przez organizatora?
  • Czy jedynym ograniczeniem w tym przypadku są limity określone w Ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?
  • Jeżeli obowiązujący w muzeum regulamin wynagradzania przewiduje dla pracowników nagrodę po 45 latach pracy, to czy można również taki zapis umieścić w akcie dla kadry zarządzającej, żeby nie narazić się na zarzut dyskryminacji?

Nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego muzeum

Radca prawny muzeum uważa, że nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego powinna być wypłacana na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (dalej: rozporządzenie). Po ostatniej nowelizacji Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) ze statutu muzeum została wykreślona odpowiedzialność głównego księgowego za zaciąganie zobowiązań instytucji. Spoczywa ona teraz jedynie na dyrektorze.
Chociaż art. 128 § 2 pkt 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) i art. 2 pkt 4 w zw. z art. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) kwalifikuje głównych księgowych pod rygor ustawy kominowej, niektóre instytucje kultury włączyły nagrody jubileuszowe tych pracowników do regulaminu wynagradzania.
Zatem na podstawie których przepisów należy wypłacać nagrody jubileuszowe dla głównych księgowych, mając na uwadze wykreślenie ich z odpowiedzialności za zaciąganie zobowiązań instytucji kultury?

Podwyżka dla głównego księgowego instytucji kultury w 2013 r.

Czy główny księgowy samorządowej instytucji kultury, który podlega pod ustawę z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa), może otrzymać podwyżkę wynagrodzenia w 2013 r.? Obecne wynagrodzenie głównego księgowego nie przekracza ustalonych w ustawie kominowej limitów i nie przekroczy ich również po podwyżce.

Nagroda roczna dla głównego księgowego

Kto głównemu księgowemu w samorządowej instytucji kultury przyznaje nagrodę roczną i czy wymaga ona jakichś dodatkowych zatwierdzeń?