wynagrodzenie głównego księgowego

Kto ustala wynagrodzenie zastępcy dyrektora i głównej księgowej?

• Organ organizatora ma zakaz sprawowania funkcji pracodawcy względem innych pracowników niż dyrektor instytucji • W przypadku zastępcy dyrektora sposób i tryb powołania może być ujęty w statucie, ale jednak to dyrektor powinien pełnić funkcje związane z prawem pracy • Nie ma możliwości nawiązania innego stosunku pomiędzy instytucją kultury a głównym księgowym niż umowa o pracę, a to znaczy, że jego wynagrodzenie określa dyrektor

Wynagrodzenie dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego w instytucjach upowszechniających kulturę

• Pełny zakres zasad wynagradzania pracowników instytucji upowszechniających kulturę zawarto w oddzielnym rozporządzeniu • Głównego księgowego i zastępcę dyrektora ds. administracyjnych zalicza się do grupy pracowników administracji i obsługi • Na podstawie odrębnych przepisów określa się wynagrodzenie i dodatki dla menedżera instytucji kultury