wynagrodzenie pracowników

Pracownik na dwóch stanowiskach a wynagrodzenie

Pytania dotyczą sytuacji, gdy pracownik instytucji kultury pracuje w niej na jednym etacie, ale na dwóch stanowiskach.
Jeśli pracodawca wpisze w umowie o pracę dwa stanowiska pracy w ramach etatu, to czy pracownikowi przysługują mu dwa wynagrodzenia? Jak wtedy rozwiązać kwestie dodatku stażowego i jak wykazać to na liście płac?
Czy raczej wynagrodzenie może być jedno w ramach etatu — ustalone według tego stanowiska pracy, które głównie zajmuje pracownik i poświęca wykonywaniu tej pracy więcej czasu?

Refundacja wynagrodzenia pracownika

Pracownik instytucji kultury otrzymał, jako opiekun stażysty, wynagrodzenie (dodatek specjalny), którego wartość na podstawie wniosku o refundację w ramach projektu „Weź kurs na staż” zostanie zwrócona instytucji kultury.
Czy wynagrodzenie pracownika ująć na kosztach wynagrodzeń osobowych, a następnie uzyskany zwrot na koncie pozostałych przychodów operacyjnych?
Czy zwrot kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracodawcy korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, w związku z przekazaniem środków na cele statutowe instytucji?

Dofinansowanie ze środków PFRON do wynagrodzenia pracownika a podatek dochodowy i ewidencja księgowa

Centrum kultury otrzymało z PFRON dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika za okres od lutego do lipca 2018 r., które wpłynęło w sierpniu.
Czy należy zapłacić podatek dochodowy od tego dofinansowania, czy instytucja kultury jest zwolniona od podatku?
Jak prawidłowo należy zaksięgować tę kwotę?

Koszty refundacji wynagrodzenia pracownika a prewspółczynnik

Instytucja kultury otrzymuje z urzędu pracy refundację wynagrodzenia w ramach zwrotu kosztów za pracownika, który jest zatrudniony w kawiarni. Przychody z kawiarni są źródłem przychodów opodatkowanych.
Czy, obliczając prewspółczynnik do przychodów wykonanych samorządowej instytucji kultury, należy brać pod uwagę tę refundację?

Usługi najmu a wynagrodzenie dla pracowników instytucji kultury obsługujących imprezę

Centrum kultury oferuje wynajem sali widowiskowej na działania kulturalne. Czynności związane z obsługą sali wykonują pracownicy centrum kultury — jest to ich obowiązek służbowy wynikający z umowy o pracę. Pytanie dotyczy sposobu rozliczania obsługi sali z wynajmującym.
Czy instytucja powinna doliczać obsługę (pracę pracowników) do kosztów wynajmu, czy też pracownicy mogą zawierać odrębne indywidualne umowy z najemcą dotyczące obsługi, jeśli impreza odbywa się w ich czasie wolnym od pracy, a oni mają wtedy urlop lub są to wolne dni wynikające z ich miesięcznego grafiku pracy?

Liczba godzin pracy a wynagrodzenie pracownika

Dom kultury zatrudnia 4 dozorców, którzy pracują od poniedziałku do piątku od godziny 21.00 do 7.00 (10 godzin) oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 15:00 do 15:00 (24 godziny). W instytucji obowiązuje równoważny czas pracy.
Problemem jest to, że w każdym miesiącu dozorcom wypada inna liczba godzin do przepracowania. Harmonogram czasu pracy sporządzany jest na cały rok i wyliczona jest
przeciętna wielkość etatu – w tym przypadku 0,7 etatu. Natomiast z godzin faktycznie przepracowanych w danym miesiącu przez dozorców wynika, że w różnych miesiącach pracują w wymiarze od 0,59 do 0,9 etatu.
W jednym miesiącu zgodnie z etatem pracownik powinien przepracować 118 godzin, natomiast z harmonogramu i liczby przepracowanych godzin w miesiącu wynika, że przepracował on 110 godzin. Natomiast w następnym miesiącu powinien przepracować 124 godziny, a przepracował 140 godzin i za te godziny otrzymał wynagrodzenie łącznie z dodatkami. W ogólnym rozliczeniu rocznym liczba godzin przepracowanych, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie, jest zawsze większa niż wynika to z wielkości etatu.
Czy w miesiącu, w którym dozorca przepracuje zgodnie z harmonogramem mniej godzin niż wynika to z wielkości jego etatu, należy doliczyć „puste” godziny?
Czy wynagrodzenie poszczególnych dozorców uzależnione od liczby przepracowanych godzin wyliczane jest prawidłowo?

Wynagrodzenie pracowników realizujących program ze środków polskiej fundacji

Biblioteka stara się o dofinansowanie z Fundacji Kronenberga na realizację programu.
Czy ujęte w kosztach programowych wynagrodzenie osób prowadzących prelekcje albo szkolenia dla dzieci będą korzystały ze zwolnienia od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof)?

Wysługa lat po nowelizacji przepisów o działalności kulturalnej

W tym miesiącu mamy do wypłaty wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy dla pracownika. Nie wiemy, co — po ostatniej nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej — zrobić z wysługą lat. Dotychczas wysługę lat w okresie choroby wypłacał zakład pracy i nie była brana do podstawy zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS.
Dodam, że w naszej instytucji jest regulamin wynagradzania oparty całkowicie na rozporządzeniu Ministra Kultury z 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury oraz Kodeksie pracy. Nie ma w nim żadnych dodatkowych zapisów na temat wysługi lat.

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury

• Przysługujące pracownikom instytucji kultury składniki wynagrodzenia określa zmieniona ustawa o działalności kulturalnej • Pracownicy artystyczni mogą liczyć na dodatkowy składnik wynagrodzenia np. za używanie w pracy własnego instrumentu muzycznego • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane trzynastką, nie przysługuje pracownikom instytucji kultury

Wynagrodzenie osób związanych z realizacją projektu

• Wynagrodzenia osób realizujących projekty mogą w określonych sytuacjach korzystać ze zwolnienia od podatku • Środki finansujące dany projekt powinny pochodzić od rządów państw obcych lub określonych organizacji międzynarodowych oraz ze środków bezzwrotnej pomocy unijnej • Zwolnione od podatku będzie wynagrodzenie osoby, której podstawa do wypłaty wynika bezpośrednio z treści programu, a nie tylko z woli stron zawartej umowy