wynagrodzenie za przerwę w pracy

Przerywany czas pracy

Do pracowników instytucji kultury może być stosowany przerywany czas pracy (art. 26c Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności, dalej: ustawa o działalności kulturalnej kulturalnej). Czasu przerwy nie wlicza się do czasu pracy.
Jak interpretować te przepisy po zmianie treści art. 139 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), które miały miejsce w 2013 r.?