wynagrodzenie zastępcy dyrektora

Przeciętne wynagrodzenie jako podstawa do wyliczenia nagrody rocznej

Za 2015 r. dyrektorowi i głównemu księgowemu instytucji kultury przyznano nagrodę roczną w wysokości odpowiedniego procenta przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za rok poprzedzający wypłatę nagrody.
Dodatkowo główny księgowy w 2013 r. otrzymał nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy i w 2014 r. za 25 lat pracy, w związku z udokumentowaniem po 16 miesiącach od przyznania nagrody niższego stopnia, prawa do nagrody wyższego stopnia.
Jak ustalić przeciętne wynagrodzenie osób zarządzających instytucją kultury dla obliczenia nagrody rocznej?

Wynagrodzenie osób zarządzających instytucją kultury

Pytania dotyczą wynagrodzeń osób zarządzających muzeum — dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego.
Czy pracownicy instytucji kultury zatrudnieni na stanowisku dyrektora i jego zastępcy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie – na podstawie umowy o dzieło, w szczególności za napisanie tekstu do katalogu, redakcję naukową, pełnienie funkcji kuratora wystawy. Czy działania te podlegają pod Ustawę z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?
Czy oprócz nagrody rocznej dyrektor może przyznać swojemu zastępcy i głównemu księgowemu dodatkową nagrodę na podstawie obowiązującego regulaminu w muzeum?
Czy główny księgowy zatrudniony na umowę o pracę w instytucji kultury może brać udział w projekcie i zawrzeć umowę-zlecenie na czas udziału w projekcie?

Zarządzenie w sprawie wynagrodzenia zastępcy dyrektora i głównego księgowego

Pytanie dotyczy tworzenia wewnętrznych aktów prawnych określających zasady obliczania i wypłat wynagrodzenia kadry zarządzającej państwowego muzeum.

  • Czy dyrektor powinien wydać zarządzenie w sprawie wynagradzania swoich zastępców i głównego księgowego?
  • Czy zasady wynagradzania dyrektora powinien określać dokument wydany przez organizatora?
  • Czy jedynym ograniczeniem w tym przypadku są limity określone w Ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?
  • Jeżeli obowiązujący w muzeum regulamin wynagradzania przewiduje dla pracowników nagrodę po 45 latach pracy, to czy można również taki zapis umieścić w akcie dla kadry zarządzającej, żeby nie narazić się na zarzut dyskryminacji?

Kto ustala wynagrodzenie zastępcy dyrektora i głównej księgowej?

• Organ organizatora ma zakaz sprawowania funkcji pracodawcy względem innych pracowników niż dyrektor instytucji • W przypadku zastępcy dyrektora sposób i tryb powołania może być ujęty w statucie, ale jednak to dyrektor powinien pełnić funkcje związane z prawem pracy • Nie ma możliwości nawiązania innego stosunku pomiędzy instytucją kultury a głównym księgowym niż umowa o pracę, a to znaczy, że jego wynagrodzenie określa dyrektor

Wynagrodzenie dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego w instytucjach upowszechniających kulturę

• Pełny zakres zasad wynagradzania pracowników instytucji upowszechniających kulturę zawarto w oddzielnym rozporządzeniu • Głównego księgowego i zastępcę dyrektora ds. administracyjnych zalicza się do grupy pracowników administracji i obsługi • Na podstawie odrębnych przepisów określa się wynagrodzenie i dodatki dla menedżera instytucji kultury