wypożyczanie eksponatów muzealnych

Immunitet muzealny — ochrona rzeczy ruchomych wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną w Polsce

  • Immunitet muzealny polega na zabezpieczeniu przed zatrzymaniem wwożonych do Polski na wystawę czasową dzieł sztuki
  • Wniosek o objęcie ochroną rzeczy ruchomej składa do MKiDN organizator wystawy
  • Ochrona prawna dzieła sztuki trwa maksymalnie 12 miesięcy od wwiezienia go na terytorium Polski

Lekcje muzealne a VAT

Muzeum miejskie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska. W ramach działalności edukacyjnej muzeum prowadzi lekcje muzealne oraz warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży. Lekcje i warsztaty odbywają się w salach ekspozycyjnych muzeum, w których znajdują się muzealia bądź też organizowana jest specjalna scenografia muzealna związana z tematem zajęć. Instytucja organizuje także lekcje muzealne poza siedzibą muzeum (np. w szkołach, przedszkolach) oraz wypożycza swoje zbiory muzealne innym muzeom. Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT.
Lekcje i warsztaty prowadzone w siedzibie muzeum są odpłatne i ewidencjonowane na kasie fiskalnej jako bilet wstępu ze stawką VAT 8%. Udział w lekcjach i warsztatach stanowi nierozerwalny element usługi wstępu do muzeum. W cenie biletu wstępu na warsztaty i lekcje muzealne skalkulowana jest cena wstępu do muzeum.
Muzeum stosuje stawkę VAT 8% dla biletów wstępu na lekcje i warsztaty, gdyż zawsze towarzyszy temu zwiedzanie. Natomiast dla lekcji i prelekcji prowadzonych poza siedzibą — muzeum stosuje zwolnienie od VAT.

  • Czy zastosowana stawka VAT 8% dla biletów wstępu na lekcje i warsztaty prowadzonych przez pracowników merytorycznych w siedzibie muzeum jest prawidłowa zgodnie z poz. 184 załącznika nr 3 do Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej: ustawa o VAT?
  • Czy dla prelekcji i lekcji prowadzonych poza siedzibą oraz wypożyczania zbiorów ma zastosowanie zwolnienie od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT?

Jak uzyskać poręczenie Skarbu Państwa i zaoszczędzić na kosztach ubezpieczenia eksponatów wystawowych?

• Instytucje kultury, które sprowadzają zagraniczne eksponaty na swoje wystawy, mogą uzyskać od Skarbu Państwa poręczenie wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży nieubezpieczonych eksponatów • Wniosek oraz niezbędne dokumenty należy złożyć do Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN • Poręczenia udziela się tylko tym wystawcom, którzy zapewnią eksponatom bezpieczeństwo

Co powinna zawierać umowa wypożyczenia eksponatów muzealnych

• Umowa określająca warunki wypożyczenia eksponatów powinna być zawarta na piśmie i przede wszystkim precyzyjnie wskazywać przekazywane eksponaty • W umowie należy określić zakres obowiązków pożyczającego, przede wszystkim koszty związane z otrzymaniem eksponatów (transport, ubezpieczenie, kwotę kaucji itd.) • Umowa powinna także nakładać na pożyczającego zobowiązanie się do dbałości o wypożyczone mu eksponaty odpowiednio do ich wartości, rodzaju czy wymagań