wyroby gotowe

Ewidencja księgowa kosztów wydawnictw

Instytucja kultury wydaje raz na kwartał gazetę gminną, w której znajdują się informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach w gminie. W gazecie nie ma reklam; jest ona w całości finansowana z dotacji podmiotowej i rozdawana mieszkańcom gminy za darmo.
Jak prawidłowo zaksięgować koszty wydruku tej gazety?
Czy należy potraktować je jako koszty promocji i reklamy?

Koszt wytworzenia wyrobów gotowych

Polityka rachunkowości obowiązująca w filharmonii umożliwia stosowanie uproszczeń zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) i w trakcie roku koszty związane z produkcją płyt filharmonia odnosi na bieżąco w koszty (na podstawie dowodów źródłowych księguje się na odpowiednie konta rodzajowe, przy czym prowadzona analityka pozwala na bieżąco ustalić wysokość kosztów związanych z wydaniem tej płyty oraz ustalić ostatecznie koszt jednostkowy).
W 2016 r. filharmonia wydała dwie płyty CD (wydawnictwa własne). Jedna z nich w części jest przeznaczona do sprzedaży, a w części na promocję (odliczono więc część VAT z zastosowaniem prewspółczynnika i współczynnika VAT). Natomiast celem wydania drugiej płyty CD (dofinansowanie z dotacji z MKiDN) była tylko promocja — instytucja nie zamierzała w ogóle przeznaczać tej płyty do sprzedaży. Filharmonia zaewidencjonowała koszty jedynie na kontach rodzajowych (zespół 4) i sporządziła rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Dla kontroli zasobów CD filharmonia prowadziła tzw. zeszyt, w którym ujmowała stan początkowy CD oraz zapisywała na bieżąco ich rozchód. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2016 r., filharmonia przeprowadziła spis z natury konkretnych tytułów CD, które wyceniła zgodnie z rzeczywistym kosztem wytworzenia (nie wyższym od ich cen sprzedaży netto). Jak powinna wycenić wartość bilansową CD, które decyzją dyrektora są przeznaczone do promocji — bezpłatnego przekazania, skoro zgodnie z ustawą o rachunkowości w bilansie powinno się ująć wartość wyrobów w możliwej do uzyskania cenie sprzedaży netto? Skoro te CD nie są przeznaczone do sprzedaży, tylko do promocji, to czy ich wartość bilansowa (saldo konta 600 pomniejszone o odpis aktualizujący) równe jest 0 zł?
W poprzednich latach filharmonia nagrała materiał muzyczny, ale nie była wtedy w stanie ocenić, czy i kiedy uda się ten materiał wydać na płycie CD. Koszty związane z tym nagraniem ujęto na kontach rodzajowych w dacie ich poniesienia i na koniec roku przeniesiono na wynik finansowy. W 2016 r. filharmonia wydała ten materiał na płycie. Czy koszty związane z wydaniem, a poniesione w latach ubiegłych, należało ująć na kontach rodzajowych roku 2016 (Wn) i na pozostałych przychodach operacyjnych roku bieżącego (Ma) jako błędy lat ubiegłych (jeśli kwota w ocenie filharmonii jest nieistotna) lub na 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” (jeśli to jest kwota istotna) i przyjąć je do kalkulacji kosztu jednostkowego CD, zgodnie z zasadami przedstawionymi wyżej?

Zmiana przeznaczenia zakupionych materiałów w muzeum

W trzech ubiegłych latach muzeum zlecało druk płyt z muzyką dawną, które przeznaczano na cele promocyjne i zaksięgowano na kontach zespołu 4 i 5 w koszty działalności. Obecnie powstał pomysł, aby część tych płyt wprowadzić do sprzedaży detalicznej.
Jak wprowadzić ten towar do magazynu wyrobów gotowych?
Jak powinno wyglądać księgowanie?

Ewidencja publikacji wytwarzanych przez bibliotekę

Pytanie dotyczy ewidencji księgowej produktów gotowych, tj. wydawnictw w samorządowej bibliotece, która powadzi działalność wydawniczą i nie jest czynnym podatnikiem VAT. Biblioteka prowadzi ewidencję księgową na kontach zespołu 4 i 5, ale nie rozlicza kosztów pośrednich na zadania, nie prowadzi konta „Koszt własny realizacji zadań” ani konta „Rozliczenie kosztów zadań”.
Biblioteka przyjmuje do magazynu publikacje, które objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, w cenie wytworzenia.

  • Jak zaksięgować przekazanie wydawnictw na potrzeby biblioteki, np. do księgozbioru i do realizacji zadań?