wywóz zabytków

Przedłużanie pozwoleń czasowych na wywóz zabytków z Polski

  • Od 25 listopada 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące pozwoleń na wywóz zabytków z Polski
  • W przypadku niektórych zabytków można starać się o kolejne pozwolenie bez konieczności sprowadzania zabytku do Polski, co ułatwia międzynarodową wymianę dóbr kultury
  • Szczególne zasady dotyczą zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa

Darowizna składników majątku instytucji kultury

• Instytucja kultury, która przekazuje w darowiźnie składniki swojego majątku, powinna przewidzieć to w planie finansowym • Warunki przekazania trzeba określić w spisanej umowie darowizny • Wywóz za granicę przedmiotów stanowiących zabytki wymaga uzyskania pozwolenia ministra kultury

Jak prawidłowo złożyć wniosek o pozwolenie na wywóz zabytków za granicę?

• Aby otrzymać pozwolenie na wywóz zabytków za granicę, trzeba złożyć wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków • Do wniosku należy dołączyć m.in. zdjęcie zabytków oraz dowody, że nie ulegnie on zniszczeniu lub uszkodzeniu i wróci do kraju w odpowiednim terminie • Wypożyczając swe zbiory za granicę, instytucja musi dołożyć należytej staranności, by obiekty wróciły do Polski o czasie i w niepogorszonym stanie

Dlaczego trzeba się postarać o pozwolenie na czasowy wywóz zabytków za granicę?

• Warto znać zasady i procedury uzyskiwania pozwoleń na czasowy wywóz zabytków za granicę, bo bez nich nie można zaplanować działalności związanej z międzynarodową wymianą kulturalną • Instytucje kultury mogą się starać o trzy rodzaje pozwoleń na czasowy wywóz zabytków za granicę • Nieprzywiezienie obiektów w terminie może narazić pracowników instytucji na odpowiedzialność karną