zabezpieczenie wykonania umowy

Wypracowanie odsetek od kwoty zabezpieczenia jest w gestii instytucji kultury

Pytanie dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które wykonawca — w zależności od treści SIWZ — wpłaca na rachunek bankowy instytucji jako zamawiającego.

  • Czy to zabezpieczenie musi być zawsze trzymane na rachunku oprocentowanym?
  • Co zrobić, jeśli instytucja posiada jedynie rachunek bankowy nieoprocentowany — czy należy np. założyć lokatę bankową i wpłacić na nią te środki?

Księgowanie poręczenia bankowego

Czy należy zaksięgować należyte zabezpieczenie wykonania umowy, jeśli jest ono w formie poręczenia bankowego, a nie w pieniądzu? Czy jest to wówczas konto pozabilansowe, na którym ujmuje się taką wartość? A jak ująć w księgach weksel, który instytucja podpisała w związku z realizacją imprezy współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej? Czy również należy go zaksięgować na koncie pozabilansowym, czy wystarczy informację o takim wekslu umieścić w dodatkowych informacjach do sprawozdania finansowego?