zabytki

Zakup zabytku z USA

Jakie dokumenty są niezbędne przy zakupie zabytku z USA dla muzeum?

Amortyzacja zabytkowego budynku

Instytucja kultury otrzymuje dotacje celowe na konserwację zabytkowego zamku. Księgowano je na konto funduszu instytucji kultury i na konto środków trwałych w budowie.
Czy obecnie instytucja powinna wyksięgować wartość netto budynku z funduszu instytucji kultury i przenieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów?
Czy konserwacja zabytkowego zamku podlega amortyzacji?

Użytkowanie wieczyste i zabytkowy budynek instytucji kultury

Biblioteka miejska decyzją organizatora w 2012 r. nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz położonego na nim budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków.
Jak prawidłowo zaewidencjonować w księgach rachunkowych biblioteki budynek oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu po ostatnich zmianach, czyli po 30 listopada 2015 r.?
Czy zabytkowy budynek podlega amortyzacji?

Komercyjne ubezpieczenia muzealiów

Czy eksponaty muzealne należy ubezpieczyć od zdarzeń losowych, np. od kradzieży? Czy jako dobro narodowe są one chronione przez państwo?

Przekazanie zabytkowej nieruchomości z jednej instytucji kultury do drugiej

Państwowa instytucja kultury chce przekazać innej państwowej instytucji kultury budynki wpisane do rejestru zabytków oraz grunty pod tymi budynkami. Jakie obciążenia fiskalne wystąpią po stronie instytucji przekazującej, jeśli budynki i plac przekaże:

  • w bezpłatne użytkowanie na czas nieokreślony,
  • aktem notarialnym w formie darowizny.

Na co zwrócić uwagę przy nabywaniu zabytków ruchomych przez instytucje kultury?

• Na instytucji kultury jako właścicielu zabytku wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków ciąży wiele obowiązków • Nabywając dzieła, instytucja kultury musi liczyć się z niebezpieczeństwem zakupu obiektu pochodzącego z nielegalnego źródła • Dlatego przed nabyciem należy sprawdzić źródło pochodzenia zabytku oraz prowadzić dokumentację podjętych działań

Jak prawidłowo złożyć wniosek o pozwolenie na wywóz zabytków za granicę?

• Aby otrzymać pozwolenie na wywóz zabytków za granicę, trzeba złożyć wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków • Do wniosku należy dołączyć m.in. zdjęcie zabytków oraz dowody, że nie ulegnie on zniszczeniu lub uszkodzeniu i wróci do kraju w odpowiednim terminie • Wypożyczając swe zbiory za granicę, instytucja musi dołożyć należytej staranności, by obiekty wróciły do Polski o czasie i w niepogorszonym stanie

Dlaczego trzeba się postarać o pozwolenie na czasowy wywóz zabytków za granicę?

• Warto znać zasady i procedury uzyskiwania pozwoleń na czasowy wywóz zabytków za granicę, bo bez nich nie można zaplanować działalności związanej z międzynarodową wymianą kulturalną • Instytucje kultury mogą się starać o trzy rodzaje pozwoleń na czasowy wywóz zabytków za granicę • Nieprzywiezienie obiektów w terminie może narazić pracowników instytucji na odpowiedzialność karną