zadania z zakresu sportu

Działalność sportowa w instytucjach kultury w najnowszym orzecznictwie

  • Realizacja obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie działalności kulturalnej i sportowej odbywa się w odrębnych formach
  • Zasady finansowania tych dwóch rodzajów działalności również są rozbieżne i wynikają z odrębnych przepisów
  • Z najnowszego orzecznictwa można jednak wywnioskować, że organizator nie powinien włączać działalności sportowej do statutu instytucji kultury

Działalność sportowa w instytucji kultury

W statucie samorządowego centrum kultury organizator zamieścił zapis: „Centrum realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, organizowania imprez artystycznych i okolicznościowych. Prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej”. Jednak na terenie gminy działa już instytucja wyspecjalizowana w prowadzeniu różnego rodzaju zajęć sportowych.
Czy na podstawie takiego zapisu w statucie centrum kultury może prowadzić zajęcia sportowe? Czy centrum może zatrudnić na umowę o pracę instruktora do prowadzenia zajęć sportowych (zajęcia karate)?

Zadania z zakresu sportu w ośrodku kultury

Miejski ośrodek kultury (MOK), zgodnie ze statutem oraz innymi dokumentami realizuje zadania z zakresu kultury. W ostatnim czasie organizator podjął decyzję o wprowadzeniu do statutu MOK dodatkowego punktu o treści „prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej”. Organizator chce również wcielić w struktury MOK zadania z zakresu sportu, które do tej pory na terenie gminy realizowały młodzieżowe kluby sportowe. Czy takie postępowanie organizatora jest zgodne z prawem?