Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wycieczka dla pracowników sfinansowana z ZFŚS

W instytucji, w której działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), pracuje 7 osób. Pracownicy chcieliby pojechać na wycieczkę, ale ze względu na małą liczbę osób nie opłaca się im wynajmować busa.
Czy pracownicy mogą pojechać prywatnymi autami?

Zasady liczenia zatrudnionych na potrzeby odpisu na ZFŚS

Pracownik zatrudniony na pełny etat przebywa obecnie na urlopach związanych z rodzicielstwem, a na jego miejsce, na umowę na zastępstwo, dyrektor zatrudnił innego pracownika — również na pełny etat. Czy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) należy policzyć tylko za pracownika przebywającego na urlopie, czy także za pracownika zatrudnionego na zastępstwo?

Pobyt opiekuna dziecka w sanatorium a zwolnienie od podatku

Pracownik złożył wniosek o udzielenie dofinansowania pobytu dziecka w sanatorium uzdrowiskowym pod opieką osoby dorosłej. Dziecko ma 4 lata i musi pojechać z opiekunem (z matką). Koszt pobytu dziecka w sanatorium pokrywa NFZ, natomiast opiekun koszty swojego pobytu musi pokryć sam. Podobnie jest z kosztami podróży, parkingu czy opłaty klimatycznej. Z uwagi na to, że dziecko nie może przebywać w sanatorium samo, to, czy można zakwalifikować taką zapomogę jako dofinansowanie do pobytu dziecka w placówce sanatoryjnej i zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Likwidacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a niewykorzystane środki z tego funduszu

Instytucja kultury zatrudniająca 17 osób chce zlikwidować Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) i wypłacać świadczenie urlopowe. Na koncie ZFŚS znajdują się również środki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego (dalej: ZFM). Czy przy likwidacji ZFŚS należy zlikwidować ZFM, czy też może on pozostać na koncie jako pożyczki mieszkaniowe (bez dokonywania nowych odpisów), a jeśli nie, to co należy zrobić ze środkami zgromadzonymi w ZFM?

Rezygnacja z ZFŚS w dużej bibliotece

Biblioteka miejska zatrudnia 70 pracowników. Czy biblioteka może zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na podstawie art. 3 ust. 3b Ustawy z 4 marca o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS)? W bibliotece nie ma układu zbiorowego pracy; istnieje tylko regulamin pracy i wynagradzania. Działają także związki zawodowe. Czy biblioteka może wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe?

Wypłata zapomogi przy braku funduszu socjalnego

Jedna z bibliotekarek zapadła na ciężką chorobę, a obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Biblioteka nie prowadzi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), wypłaca tylko świadczenie urlopowe. Z tego powodu biblioteka nie może wypłacić bibliotekarce zapomogi losowej z ZFŚS. Czy biblioteka może więc wypłacić chorej pracownicy zapomogę losową z dotacji podstawowej od organizatora?

Przywrócenie działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury zatrudnia 12 osób. W 2013 r., z powodu drastycznego ograniczenia dotacji przez organizatora, zarządzeniem dyrektora w instytucji zawieszono naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). W tym roku instytucja ma w planie finansowym środki na ten cel. Jak wrócić do tworzenia funduszu? Czy wystarczy zarządzenie dyrektora instytucji?

Spóźniona wypłata świadczenia urlopowego

Ośrodek kultury wypłaca świadczenie urlopowe, jeśli pracownik wykorzystuje co najmniej 14 dni wypoczynku. Powinien on otrzymać dopłatę najpóźniej dzień przed rozpoczęciem urlopu. Ośrodek kultury wypłacił świadczenie urlopowe dzień później (czyli w dniu rozpoczęcia urlopu przez pracownika). Czy grożą za to jakieś konsekwencje? Czy można ich uniknąć?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianie ustawy o działalności kulturalnej

Czy po zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej od 1 stycznia 2012 r. instytucje kultury nadal mają obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy mogą wypłacać świadczenia urlopowe?

Paczki świąteczne sfinansowane ze środków obrotowych biblioteki

W naszej bibliotece nie ma ZFŚS, a chcemy na święta przygotować paczki dla pracowników. Czy od wartości paczki pracownicy muszą zapłacić podatek dochodowy?

Świadczenia urlopowe w instytucjach kultury

• Instytucja kultury, jak zwykły przedsiębiorca, musi tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • Świadczenia urlopowe należy wypłacać pracownikom przed urlopem • O prawie do świadczenia decyduje długość urlopu, a nie to, czy jest to urlop bieżący, czy zaległy

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

• Nie wszystkie instytucje kultury mają obowiązek tworzenia ZFŚS • Przy ustalaniu wielkości odpisu na Fundusz uwzględnia się tylko osoby zatrudnione w instytucji kultury na podstawie umowy o pracę • Od 4 kwietnia 2011 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące finansowania opieki nad dziećmi ze środków Funduszu